S så­gar för­slag om be­ach ra­ce

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MÅRTEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

Pla­ner­na på att kö­ra be­ach ra­ce på Skrea strand fal­ler in­te i god sand hos so­ci­al­de­mo­kra­ter­na. Par­ti­et oro­as över att täv­ling­en kan bli av och vill till var­je pris stop­pa pla­ner­na.

”Det är kanske ett av de dum­mas­te för­sla­gen i mo­dern tid!”. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill till var­je pris stop­pa den pla­ne­ra­de mo­tor­cy­kel­täv­ling­en på Skrea strand i höst.

I bör­jan av året skic­ka­de Mo­tor­klub­ben Fal­con in sin an­sö­kan till po­li­sen. Tan­ken är att un­der en dag ar­ran­ge­ra ett så kal­lat be­ach ra­ce mel­lan Strand­ba­den och Ne­tas berg. Man hop­pas loc­ka ett par hund­ra fö­ra­re och någ­ra tu­sen åskå­da­re.

Ären­det har skic­kats för ytt­ran­de till oli­ka in­stan­ser. Bland an­nat läns­sty­rel­sen ef­tersom det krävs dis­pens där­i­från för att få kö­ra på stran­den. Om mar­ken tål be­last­ning­en är en av fle­ra aspek­ter att ta hän­syn till och nå­got be­slut har än­nu in­te med­de­lats där­i­från.

MEN OM GARANTIER ges för att stran­den in­te tar ska­da har re­pre­sen­tan­ter för des­ti­na­tions­bo­la­get och kul­tur- och fri­tids­nämn­den sagt sig va­ra po­si­ti­va till eve­ne­mang­et. Nå­got som fått so­ci­al­de­mo­kra­ter­nas full­mäk­ti­ge­grupp att age­ra.

– Det har kommit ytt­ran­den från oli­ka håll och man ver­kar in­te se någ­ra all­var­li­ga hin­der för att ge­nom­fö­ra det. Men vi kom­mer gö­ra allt vi kan för att stop­pa det. Jag hop­pas att det lyfts till tek­nis­ka nämn­den så att det blir ett po­li­tiskt be­slut. Jag vet att många and­ra, till ex­em­pel mo­de­ra­ter­na och mil­jö­par­ti­et tyc­ker li­ka­dant, sä­ger Per Svens­son.

– Vi vill vär­na de käns­li­ga klit­ter­na och tyc­ker att det ger helt fel sig­na­ler att släp­pa loss hund­ra­tals en­duro­mo­tor­cyklar och tu­sen­tals åskå­da­re på vår fi­nas­te strand. Det är kanske ett av de dum­mas­te för­sla­gen i mo­dern tid! dund­rar op­po­si­tions­rå­det.

Bild: OLA FOLKESSON

ING­EN RACERBANA. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na tyc­ker in­te att Skrea strand ska an­vän­das till mc-täv­ling­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.