Otrygg i Var­bergs­nat­ten

ÖS­TER­GÅR­DEN. Stres­sad per­so­nal slår åter larm och be­skri­ver ar­bets­mil­jön som fruk­tans­värd. Då får Var­bergs kom­mun in­te ba­ga­tel­li­se­ra var­ning­ar­na.

Hallands Nyheter - - Ledare - Ma­ria Hal­des­ten 010-471 53 70 • ma­ria.hal­des­ten@hn.se

LEDARE 5/4. På nat­ten skall man lig­ga i sin säng. Tänk om den kommunala äldre­omsor­gen kun­de ut­gå från en så en­kel pre­miss. Den som ar­be­tat med äld­re vet dock att nät­ter­na kan va­ra allt an­nat än lug­na. De äld­re kan vak­na av oro el­ler smär­ta. De kan vak­na av att kropps­li­ga be­hov gör sig påmin­da. De kan vak­na ut­an att ha en aning om vil­ken tid på dyg­net det är. De kan kän­na sig vils­na och ibland bli ag­gres­si­va.

– Det är in­te som che­fer­nas på­står att de gam­la so­ver på nat­ten. De gör in­te det, för­kla­rar en un­der­skö­ters­ka i da­gens HN. Hon be­rät­tar att det är ”fruk­tans­värt” på job­bet.

HON SYFTAR PÅ för­hål­lan­de­na på Ös­ter­går­den, det äldre­bo­en­de som Hal­lands Ny­he­ter tyvärr haft an­led­ning att rik­ta upp­märk­sam­het mot vid åter­kom­man­de till­fäl­len

Nu har fac­ket fått nog – igen. I da­gar­na skic­ka­des än­nu en an­mä­lan till ar­bets­mil­jö­ver­ket gäl­lan­de ar­bets­mil­jö­bris­ter.

Att be­man­ning­en är så då­lig att per­so­na­len upp­le­ver att de in­te hin­ner gö­ra sitt jobb är för­stås ett pro­blem även för ar­bets­gi­va­ren. An­ställ­da ska in­te be­hö­va bli sju­ka på grund av ohäl­so­sam ar­bets­be­last­ning. Och se­dan ett år till­ba­ka skärp­tes re­gel­ver­ket, som un­der­stry­ker att ar­bets­gi­va­ren ska se till att re­sur­ser­na an­pas­sas till de krav som ar­be­tet stäl­ler.

PÅ ÖS­TER­GÅR­DEN SKALL natt­per­so­na­len an­sva­ra för om­sorg och vård om 80 äld­re. Att den be­man­nings­gra­den in­te fun­ge­rar har fac­ket på­ta­lat un­der läng­re tid. Som per­sonal­för­del­ning­en ser ut har två un­der­skö­ters­kor hand om de­mens­av­del­ning­en och öv­ri­ga två om res­te­ra­de 48 äld­re per­so­ner. Det be­ty­der att en av­del­ning all­tid är obe­man­nad nat­te­tid.

ATT DET IN­TE är op­ti­malt bor­de sä­ga sig självt. Men ar­bets­gi­va­ren stäl­ler sig kall­sin­nig till kra­ven på fler hän­der. Kom­mu­nen häv­dar att per­so­nal­styr­kan mot­sva­rar be­ho­ven.

Än­då bor­de det va­ra up­pen­bart att ar­bets­gi­va­ren tar en stor risk när man ba­ga­tel­li­se­rar per­so­na­lens larm. Be­man­nings­bris­ter ökar ju in­te ba­ra ris­ken för stress­re­la­te­rad ohäl­sa hos un­der­skö­ters­kor­na ut­an på­ver­kar ock­så pa­ti­ent­sä­ker­he­ten ne­ga­tivt.

FALLOLYCKOR I MÖRKRET är ett ex­em­pel på ris­ker. Att fö­re­byg­ga den ty­pen av olyc­kor, som kan få be­svär­li­ga kon­se­kven­ser för skö­ra äld­re, är nå­got som ex­em­pel­vis trygg­hetstea­men ar­be­tar med. Att snar hjälp finns att få när olyc­kan än­då är fram­me är för­stås an­ge­lä­get.

I BEDÖMNINGSKRITERIERNA FÖR In­spek­tio­nen för vård och om­sorgs till­syns­po­li­cy klar­görs att för att kun­na de oli­ka si­tu­a­tio­ner som kan upp­stå nat­te­tid måste per­so­na­len ha en så­dan upp­sikt över det sär­skil­da bo­en­dets lo­ka­ler att ade­kvat hjälp och stöd kan ges.

För oav­sett hur duk­tig el­ler er­fa­ren per­so­na­len är kan de in­te va­ra på mer än en plats sam­ti­digt. Där­för är det så vik­tigt att se till att be­man­ning­en sköts på ett sätt som gör att så­väl per­so­nal som äld­re kän­ner sig tryg­ga. Allt an­nat är oan­sva­rigt.

Bild: ERIKA ARNADOTTIR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.