Onö­dig Are­na­miss

Hallands Nyheter - - Ledare -

LEDARE 5/4. Li­te het­sig en­tu­si­asm och vips gav ett räc­ke vi­ka på Fal­ken­bergs nya stolt­het. Pin­samt är ba­ra för­nam­net. För det tycks ju som om are­na­byg­ga­re ald­rig lär sig. Fot­bollsfans be­ter sig in­te som still­sam­ma kör­sång­a­re. De vi­sar sin en­tu­si­asm – el­ler för­tviv­lan – på ett på­tag­ligt fy­siskt sätt.

Skan­dal­byg­get av ny­gam­la Ul­le­vi bor­de ha bli­vit en väckar­kloc­ka för al­la byg­ga­re. När fot­bollsfan­sen hop­pa­de sva­ja­de hu­sen om­kring Ul­le­vi så på­tag­lig att folk fick sjö­sju­ke­käns­la. Det vi­sa­de sig att snål­he­ten ha­de be­dra­git vis­he­ten, nå­got som fick rät­tas till i ef­ter­hand med sta­bi­li­se­ran­de pål­ning.

I fal­let med Fal­ken­berg Al­ko­hol­fri are­na ser skru­var­na till räc­ke­na löj­ligt kle­na ut. Nu får det skru­vas om. Räc­ke­na och fäs­te­na måste tå­la det tryck al­la bor­de ha kun­nat räk­na ut att de skul­le ut­sät­tas för – an­nars kan det få yt­terst olyck­li­ga kon­se­kven­ser. Hursom­helst var det här ing­en vi­da­re reklam för ett på­kostat ny­byg­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.