Svå­ra­re träf­fa po­li­ti­ker och tjäns­te­män

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Vi slu­ter in­te till stads­hu­set”. (29/3).

FAL­KEN­BERG. Tack för svar, all­tid trev­ligt att få re­spons på si­na fun­de­ring­ar. Och det har jag verk­li­gen fått av folk på stan! Jag kan lugnt sä­ga att vi är många som upp­le­ver att det in­te är li­ka lätt att träf­fa po­li­ti­ker och tjäns­te­män ”li­ve” som det var för någ­ra år se­dan! Jag tyc­ker egent­li­gen in­te att det är så många nya idéer ni kommit fram till: en­trén ge­nom Ku­ben har all­tid va­rit hu­vu­den­trén, ti­di­ga­re väx­eln (nu kon­takt­cen­ter) var re­cep­tion, öv­ri­ga in­gång­ar fanns ock­så bland an­nat via Ny­ga­tan.

Jag in­ser att ti­der­na för­änd­ras, men det är sorg­ligt om det ska re­sul­te­ra i fär­re mänsk­li­ga kon­tak­ter. Hell­re ett varmt mot­ta­gan­de än ”ett pro­fes­sio­nellt och gott värd­skap”!

Väl­kom­men till hem­bygdsmu­se­et i Gam­la stan i som­mar, det är ba­ra att sti­ga rakt in!

Siv Qvar­fordh

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.