Re­ge­ring­en sat­sar för li­te på de äld­re

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Nu sän­ker vi skatten för pen­sio­nä­rer!” (28/3).

SKAT­TER. Jör­gen Hell­man och Ad­nan Di­bra­ni häv­dar att Al­li­an­sen in­för­de en pen­sio­närs­skatt, vil­ket in­te stäm­mer. Al­li­an­sen ge­nom­för­de ett an­tal skat­te­sänk­ning­ar som i ett förs­ta ske­de rik­ta­des mot skatt på ar­be­te. Det­ta för att det störs­ta sam­hälls­pro­blem vi stod in­för 2006 var den sto­ra grupp män­ni­skor som mer el­ler mindre per­ma­nent stod ut­an­för ar­bets­mark­na­den, bort­glöm­da i sta­tistik och stöd­pro­gram ef­ter S re­ge­rings­tid. Ett starkt skäl till det­ta ut­an­för­skap var en po­li­tik som in­ne­bar att det lö­na­de sig för då­ligt att ar­be­ta. Jobb­skat­te­av­dra­get tog sik­te på det­ta pro­blem.

KRIST­DE­MO­KRA­TER­NA såg där­ef­ter till att även pen­sio­nä­rer­na fick fle­ra skat­te­sänk­ning­ar – fem gång­er sänk­tes skatten för pen­sio­nä­rer med över 16 mil­jar­der kro­nor av Al­li­ans­re­ge­ring­en, på Krist­de­mo­kra­ter­nas ini­ti­a­tiv. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na var emot pen­sio­närs­skat­te­lätt­na­den vid vart och ett av des­sa fem till­fäl­len. En ge­nom­snittspen­sio­när be­ta­la­de allt­så vä­sent­ligt mindre i skatt år 2014 än år 2006 – trots So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas age­ran­de.

Där Jör­gen Hell­man och Ad­nan Di­bra­ni lik­stäl­ler skatten för pen­sio­nä­rer och ar­bets­ta­ga­re en­dast på pen­sio­ner upp till 14 000 kro­nor, lik­stäl­ler vi den för al­la pen­sio­ner.

AL­LA ÄLD­RE FÖR­TJÄ­NAR att mö­ta en trygg ål­der­dom. Där­för går vi läng­re än S i vå­ra för­slag för de äld­re. Där Jör­gen Hell­man och Ad­nan Di­bra­ni lik­stäl­ler skatten för pen­sio­nä­rer och ar­bets­ta­ga­re en­dast på pen­sio­ner upp till 14 000 kro­nor, lik­stäl­ler vi den för al­la pen­sio­ner. Re­ge­ring­en sat­sar 2,1 mil­jar­der för att pen­sio­ner upp till 14 000 kro­nor ska be­skat­tas som för­värv­sin­komst, vi sat­sar och fi­nan­si­e­rar 13,6 mil­jar­der för att ta bort skill­na­den helt för al­la pen­sio­ner.

Re­ge­ring­ens skat­te­sänk­ning ger hel­ler ing­et till de sämst ställ­da pen­sio­nä­rer­na. Krist­de­mo­kra­ter­na vill hö­ja bo­stads­tilläg­get för pen­sio­nä­rer med 500 kro­nor per må­nad för en­sam­stå­en­de och 300 kro­nor per må­nad för sam­man­bo­en­de, vil­ket fram­för allt kom­mer de pen­sio­nä­rer som har det sämst ställt till del. Det­ta är of­ta kvin­nor. Men re­ge­ring­en sä­ger nej.

OCH DÄR RE­GE­RING­EN i sin höst­bud­get gjor­de en per­so­nal­sats­ning in­om äldre­omsor­gen un­der två år, väl­jer KD att för­länga sats­ning­en un­der he­la bud­get­pe­ri­o­den och dess­utom sat­sa två mil­jar­der mer. För­tjä­nar in­te vå­ra äld­re en god om­sorg även ef­ter 2018? Be­hö­ver in­te per­so­na­len in­om äldre­omsor­gen kon­ti­nu­i­tet och för­ut­sätt­ning­ar för att fort­satt kun­na up­pe­hål­la en kva­li­ta­tiv verk­sam­het? Utö­ver det­ta fö­re­slår vi ett an­tal sats­ning­ar för att hö­ja kva­li­te­ten i äldre­omsor­gen samt en äldre­bo­en­de­ga­ran­ti: den som fyllt 85 ska själv be­stäm­ma när det är dags att flyt­ta till ett äldre­bo­en­de, som S tyvärr sä­ger nej till.

Ja­kob Fors­smed

tf par­ti­le­da­re Krist­de­mo­kra­ter­na

Lar­ry Sö­der

riks­dags­le­da­mot Krist­de­mo­kra­ter­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.