Fa­mil­je­hem­met fyl­ler hu­set med liv

Hallands Nyheter - - Varberg - PET­TER TARENIUS 010-471 52 46 pet­ter.tarenius@hn.se

Be­hov av fa­mil­je­hem finns stän­digt. Nu är Var­bergs kom­mun in­ne i en re­kry­te­rings­of­fen­siv.

I dags­lä­get har kom­mu­nen ett 60-tal fa­mil­je­hem. Där pla­ce­ras barn och ung­do­mar som av oli­ka an­led­ning­ar in­te kan bo hos si­na för­äld­rar. Or­sa­ker­na till det kan va­ra många och skif­tan­de.

– Rekry­te­ring­en av fa­mil­je­hem på­går he­la ti­den. Tyvärr, får man väl sä­ga, så finns det all­tid ett be­hov, sä­ger Ca­ri­na Larsson, fa­mil­je­hems­sek­re­te­ra­re på Var­bergs kom­mun.

Vå­gen av en­sam­kom­man­de flyk­tin­gung­do­mar har eb­bat ut nå­got. I dag har ma­jo­ri­te­ten av pla­ce­ring­ar­na i stäl­let and­ra or­sa­ker som miss­bruk el­ler sjuk­dom.

– Just nu är det in­te sam­ma be­hov jäm­fört med för någ­ra år se­dan, ef­ter vå­gen av en­sam­kom­man­de flyk­ting­ar. Men vi vet ock­så att det kan änd­ra sig på en ef­ter­mid­dag. Vi kan ald­rig rik­tigt läg­ga en plan för vårt ar­be­te, sä­ger Ca­ri­na Larsson.

EN­LIGT KOM­MU­NEN VÄN­TAR i nu­lä­get tre-fy­ra barn på en fa­mil­je­hemspla­ce­ring. Men tryc­ket kan snabbt öka till ett ti­o­tal vän­tan­de barn- och ung­do­mar. Nu age­rar kom­mu­nen i fö­re­byg­gan­de syf­te. På tors­dag kloc­kan 18 bju­der fa­mil­je­hems­sek­re­te­rar­na in all­män­he­ten till en re­kry­te­rings- och in­for­ma­tions­träff på Var­bergs Stads­ho­tell.

– Vi sö­ker all­tid per­so­ner som är be­red­da att öpp­na upp si­na hem och hjär­tan. Det blir en grundin­for­ma­tion om vad fa­mil­je­hem är, hur ut­red­ning­en går till och hur vårt be­hov ser ut, sä­ger Ca­ri­na Larsson.

Man för­bin­der sig in­te till nå­got ge­nom att kom­ma till en träff, på­pe­kar var­ber­ga­ren Kerstin Col­lin. Hon och hen­nes fa­milj har va­rit fa­mil­je­hem i oli­ka om­gång­ar i om­kring 15 år.

– För det förs­ta tror jag att man måste va­ra ny­fi­ken på att mö­ta and­ra män­ni­skor. Och det gäl­ler in­te ba­ra bar­net el­ler ung­do­men. De har ju of­ta ett eget nät­verk runt sig. Se­dan måste man va­ra li­te flex­i­bel och va­ra öp­pen för att ruc­ka li­te på si­na eg­na ru­ti­ner och va­nor. I al­la fall un­der en pe­ri­od, sä­ger hon.

Kerstin Col­lin med fa­milj har öpp­nat upp hem­met många barn och ung­do­mar i oli­ka åld­rar un­der åren.

– En del tror att man måste va­ra per­fekt som för­äl­der. Så är det ju in­te. Men för att det ska bli lång­sik­tigt bra så tror jag att man måste va­ra trygg i sig själv och ha tänkt ige­nom li­te hur det kan bli re­dan in­nan.

Hon bor i ett stort hus. Att hu­set fylls med liv, bå­de skratt och gråt, tyc­ker Kerstin Col­lin hör till det fi­na med att va­ra ett fa­mil­je­hem. Men be­lö­ning­en kan även kom­ma många år se­na­re.

– Man kan und­ra över hur det har gått med miss­bru­ket för en per­son och så plöts­ligt en som­mar så knac­kar han på för att stolt vi­sa att han har jobb, kör­kort och flick­vän.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

ÖPPNAR UPP. Ny­fi­ken­het är en vik­tig egen­skap hos den som väl­jer att öpp­na sitt hem för ett an­nat barn, tror Kerstin Col­lin. Hen­nes fa­milj har va­rit en­ga­ge­rad i fle­ra år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.