Två döm­des för jack­stöl­der i Varberg

Hallands Nyheter - - Varberg - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Den miss­tänk­ta stöld­li­gan, som åk­te fast i Varberg, har nu fått sitt straff.

Un­der en fre­dags­för­mid­dag i bör­jan på mars stals jac­kor och byx­or från fle­ra bu­ti­ker i cen­tra­la Varberg.

Kloc­kan 11 gick tju­var­na in på Ten­son. Bu­tiks­che­fen såg när man­nen och kvin­nan, bå­da i 45-års­ål­dern, läm­na­de bu­ti­ken. När hon skul­le hänga till­ba­ka jac­kan som man­nen pro­vat upp­täck­te hon att gal­gen var tom - och lar­ma­de en Secu­ri­tas­vakt.

In­nan per­so­ner­na läm­na­de Ten­son ha­de de frå­gat om det fanns fler sport­af­fä­rer i stan och fått tip­set om In­ter­sport. Secu­ri­tas­vak­ten ru­sa­de ef­ter pa­ret och lyc­ka­des ta en bild av dem in­ne i sport­af­fä­ren. Han följ­de ock­så ef­ter dem när de läm­na­de bu­ti­ken och han såg när de las­ta­de in saker i ba­ga­get på en bil.

Man­nen och kvin­nan be­sök­te se­na­re även Brö­der­na Johansson och Ryd­holms Dam­mo­de­hus där de stal bland an­nat jeans.

Vak­ten val­de se­dan att föl­ja ef­ter de miss­tänk­ta tju­var­na i bil. De i sin tur gjor­de sitt bäs­ta för att ska­ka av ho­nom. Bland an­nat stan­na­de de till vid buss­fic­kor och blin­ka­de åt fel håll när de skul­le svänga.

Po­li­sen kun­de dock gri­pa man­nen och kvin­nan strax in­nan 13 vid Mc­do­nald’s. I bi­len åter­fanns fle­ra plagg med prislap­par­na kvar. Även en pap­perslapp med en lis­ta med stä­der, där­ibland Varberg, och nå­got som såg ut att va­ra en be­ställ­nings­lis­ta över klä­des­plagg samt en krok som an­vänds för att lar­ma av va­ror.

I ba­ga­get låg även väs­kor som ha­de pre­pa­re­rats med fo­lie för att för­hind­ra att lar­men skul­le bör­ja tju­ta.

Tings­rät­ten dö­mer man­nen för stöld och dags­bö­ter på to­talt 3000 kro­nor. Kvin­nan får en vill­kor­lig dom för stöld. Då hon va­rit fri­hets­be­rö­vad som häk­tad fö­re­läg­ger sär­skil­da skäl mot att för­e­na den vill­kor­li­ga do­men med dags­bö­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.