Väc­ker hopp om vå­ren

– Jag var re­dan sen till job­bet men kän­de än­då att jag var tvung­en att stanna och ta bil­den. Det sä­ger Mi­chael Hil­dings­son om det vin­nan­de bi­dra­get i täv­ling­en Vår­tec­ken i Hn-land.

Hallands Nyheter - - Nyheter - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Vin­na­ren i vår bildtävling är en van fo­to­graf. När han är ute och kör så lig­ger ka­me­ran där bred­vid som en tro­gen vän.

– Jag job­bar i Fal­ken­berg och har 50 me­ter till ha­vet. Jag bru­kar gå lunch­pro­me­na­der och då finns det all­tid fo­to­till­fäl­len, sä­ger Mi­chael Hil­dings­son som bor i Tvåå­ker.

Han blir över­ras­kad och spon­tant glad när han hör att han vun­nit med sitt mo­tiv ta­git i söd­ra Björ­käng.

– Oj, oj vad trev­ligt! Den är jag sär­skilt nöjd med. Jag kör­de till job­bet och kän­de att jag måste ba­ra stanna, sä­ger han.

Mi­chael Hil­dings­son bör­ja­de ti­digt fo­to­gra­fe­ra men la det länge åt si­dan. För fem, sex år se­dan köp­te han dock en di­gi­tal­ka­me­ra och väck­te liv i sitt in­tres­se igen. 2013 blev han sjuk­skri­ven.

– Då var ka­me­ran ett sätt att glöm­ma bort det. Jag gick ba­ra och le­ta­de ef­ter mo­tiv, sä­ger han. Vad är tjus­ning­en med att fo­to­gra­fe­ra?

– Att man får gö­ra nå­got som är kre­a­tivt, att ja­ga mo­tiv är ett sätt att kopp­la av för mig. Vad be­ty­der vå­ren för dig?

– En nystart. Det är skönt att se att li­vet åter­vän­der. Och fram­för allt lju­set, vin­tern är ing­en ro­lig tid för en fo­to­graf, sä­ger han.

Van­ligt­vis har han nå­gon form av fo­to­pro­jekt igång som han läg­ger ut på Instagram och Flickr. Han näm­ner bland an­nat San­narps mos­se och Ström­ma farm­lod­ge.

– Jag för­sö­ker hit­ta så­dant som är vac­kert som in­te är tänkt att va­ra vac­kert. Till ex­em­pel om nå­gon lagt en kät­ting på mar­ken i en hamn, i vis­sa vinklar blir det en fin bild. Men det är en ut­ma­ning att hit­ta så­da­na bil­der, sä­ger han.

HAN ÅTER­VÄN­DER GÄR­NA till söd­ra Björ­käng och upp­skat­tar ock­så bok­sko­gar­na när lö­ven bör­jar spric­ka ut.

Mi­chael Hil­dings­son pas­sar ock­så på att de­la ut ett råd till dem som vill för­bätt­ra sin hob­by­fo­to­gra­fe­ring.

– Gå när­ma­re, ta tre steg när­ma­re och gå gär­na ner på huk el­ler lägg dig på mar­ken. Man får ett an­nat per­spek­tiv och of­tast vin­ner man på det.

Bild: MI­CHAEL HIL­DINGS­SON

Mer på web­ben På vår hem­si­da hn.se kan ni tit­ta på al­la bi­drag som kom in till täv­ling­en VIN­NA­REN. ”En kall ti­dig vår­mor­gon just när man kän­ner den förs­ta so­len vär­ma och man vet att det finns hopp .... ”, så skri­ver Mi­chael Hil­dings­son om sin bild ta­gen i söd­ra Björ­käng.

Bild: ING­ER-LE­NA BENGTS­SON

BLOM­MOR SÅ KLART. Årets förs­ta vit­sip­por på Vit­sip­pe­vä­gen i Skogs­torp, in­skic­kat av Ing­er­le­na Bengts­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.