Asyl­bo­en­det stängt i Olofsbo

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Cam­pingstu­gor­na i Olofsbo står nu­mer tom­ma. 13 per­so­ner är re­dan upp­sag­da.

Så sent som i de­cem­ber rap­por­te­ra­des det som att asyl­bo­en­det i Olofsbo skul­le va­ra kvar fram till 20 maj.

Men nu är lä­get an­nat vil­ket SVT Hal­land var först att rap­por­te­ra om. Det vi­sar sig näm­li­gen att an­lägg­ning­en med 260 plat­ser står tom.

– Det är ner­stängt se­dan en vec­ka till­ba­ka. De bo­en­de har flyt­tat vi­da­re, sä­ger plats­chef Ulf Josefsson.

– Allt ef­tersom be­ho­vet mins­kar så ökar Mi­gra­tions­ver­ket drif­ten på si­na eg­na bo­en­den. Men bo­en­det skul­le ju fin­nas kvar till maj?

– Ja, men de har väl job­bat på snab­ba­re än vad de trott själ­va. Vi fick be­ske­det för en må­nad se­dan, sä­ger Ulf Josefsson.

Stu­gor­na på Olofsbo cam­ping har se­dan sep­tem­ber för­ra året va­rit ett asyl­bo­en­de som drivs av Bert Karls­sons fö­re­tag Jo­kar­jo.

– Al­la har va­rit väl med­vet­na att det skul­le ta slut en dag. Vi är in­te spe­ci­ellt choc­ka­de på nå­got sätt, sä­ger Ulf Josefsson som än­då li­der med sin per­so­nal.

– Jag ha­de hop­pats att vi skul­le va­ra kvar till maj för min per­so­nals skull. Al­la är upp­sag­da och de sista slu­tar den 14:e april.

To­talt hand­lar det om 13 per­so­ner in­klu­si­ve Ulf Josefsson som tving­as sluta.

Vart de asyl­bo­en­de har flyt­tat vet in­te plats­che­fen, den pro­ces­sen skö­ter Mi­gra­tions­ver­ket.

Nu på­går städ­ning av stu­gor­na och om­rå­det in­nan en slut­be­sikt­ning vän­tar. Där­ef­ter är det tänkt att an­lägg­ning­en ska an­vän­das som cam­ping till som­ma­ren igen.

”Det är ner­stängt se­dan en vec­ka till­ba­ka”

ULF JOSEFSSON plats­chef, Olofsbo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.