Ska­de­gö­rel­sen på sko­lor fort­sät­ter

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MA­LIN STRANDBERG 010-471 50 25 ma­lin.strandberg@hn.se

Sat­te eld på sop­kärl och klätt­ra­de upp på tak. Un­der hel­gen har fle­ra fall av ska­de­gö­rel­se på sko­lor an­mälts till po­li­sen i Fal­ken­berg.

Tre sko­lor i Fal­ken­berg drab­ba­des av ska­de­gö­rel­se un­der hel­gen. Det var per­so­nal på de oli­ka sko­lor­na som lar­ma­de po­li­sen.

– I hel­gen har det åter­i­gen va­rit ska­de­gö­rel­se på Skogs­torps­sko­lan. Det är fjär­de hel­gen i rad. Det är li­te oro­väc­kan­de när en och sam­ma sko­la blir ut­satt, sä­ger Anders Pers­son, sta­tions­in­spek­tör på po­li­sen i Fal­ken­berg.

UN­DER HEL­GEN HA­DE en el­ler fle­ra per­so­ner va­rit up­pe på sko­lans tak och för­stört stuprän­nor.

Även två för­sko­lor ha­de haft på­häls­ning av van­da­ler un­der hel­gen som gått. På Fa­jan­sko­lan ha­de per­so­na­len hit­tat tänd­stic­kor och en plast­på­se som nå­gon ha­de el­dat på ne­dan­för ett av för­sko­lans föns­ter. Där ha­de gär­nings­per­so­ner­na ock­så läm­nat kvar smäl­la­re. På en för­sko­la på Sten­falks­vä­gen ha­de man dra­git iväg med ett stör­re sop­kärl cir­ka tio me­ter och se­dan el­dat på det.

– De som gör det här och nog ing­en aning om hur all­var­ligt det är, spe­ci­ellt om man el­dar. I hel­gen var det torrt i grä­set vil­ket kan få för­ödan­de kon­se­kven­ser, be­rät­tar Anders Pers­son.

”De som gör det här och nog ing­en aning om hur all­var­ligt det är”

ANDERS PERS­SON sta­tions­in­spek­tör Fal­ken­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.