Läk­tar­ha­ve­ri på pre­miä­ren

Hallands Nyheter - - Falkenberg - TO­BI­AS SVENS­SON to­bi­as.svens­son@hn.se

Ett räc­ke på bor­t­aläk­ta­ren höll in­te för publiktryc­ket när Ös­ter gjor­de mål. – Det kän­des olus­tigt, sä­ger en Ös­tersup­por­ter.

I sön­dags in­vig­des Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na med pre­miär­match mel­lan Fal­ken­bergs FF och gäs­tan­de Ös­ter. En match som Ös­ter vann med 2-0.

Det fi­ran­de som må­len gav upp­hov till vi­sa­de sig va­ra mer än vad den ny­bygg­da are­nan kla­ra­de av.

Fot­boll­s­ka­na­len.se var först med att rap­por­te­ra att ett räc­ke på bor­t­aläk­ta­rens stå­plats­sek­tion gav vi­ka och föll till mar­ken. På en bild på twit­ter vi­sar en be­sö­ka­re hur skru­var­na som höll räc­ket på plats loss­nat.

HN HAR VA­RIT i kon­takt med Mar­cus Hul­tqvist, den Ös­tersup­por­ter som la upp bil­den.

– Det var rätt myc­ket folk på sek­tio­nen. När Ös­ter gör 1-0 ru­sar folk ner. Det blir tryck på räc­ket som in­te hål­ler för det. Det kän­des olus­tigt. Som tur var stod ing­en ne­dan­för och fick järn­bal­ken i ryg­gen, be­rät­tar han.

Nu hop­pas han att sä­ker­hets­pro­ble­men åt­gär­das så fort som möj­ligt.

– Helst bor­de de ha kon­trol­le­rat det här or­dent­ligt in­nan. An­nars tyc­ker jag att bil­den ta­lar sitt tyd­li­ga språk. Det ser ut att va­ra väl­digt kle­na skru­var som ska hål­la upp räc­ket, sä­ger Mar­cus Hul­tqvist till HN.

En­ligt Fot­boll­s­ka­na­len ska are­nan ha god­känts bå­de av kom­mu­nens eg­na be­sikt­nings­män och av Svens­ka Fot­boll­för­bun­det.

FFF:S SÄKERHETSCHEF Jim­my Carl­bom och kom­mu­nens fri­tids­chef Christian Fa­ger sä­ger till Fot­boll­s­ka­na­len att al­la räc­ken ska ses över un­der vec­kan.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

GAV VI­KA. Ett räc­ke på bor­t­a­sek­tio­nen ra­sa­de till mar­ken när Ös­ters sup­port­rar fi­ra­de 1-0. Lyck­ligt­vis kom ing­en per­son till ska­da.

Bild: MAR­CUS HUL­TQVIST

ÖGONVITTNE. ”Det ser ut att va­ra väl­digt kle­na skru­var”, sä­ger Mar­cus Hul­tqvist som be­fann sig på läk­ta­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.