Gift­ga­s­at­tac­ken slog mot bar­nen

EU och USA pe­kar ut den sy­ris­ka re­gi­men som an­sva­rig

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Över 100 män­ni­skor – fle­ra av dem barn – har dö­dats i en gift­ga­s­at­tack i Sy­ri­en. Där­ef­ter bom­ba­des även ett sjuk­hus där de ska­da­de vår­das.

Nu för­dö­mer om­värl­den at­tac­ken, som USA och EU i förs­ta hand till­skri­ver den sy­ris­ka re­gi­men.

En flyg­räd med gift­gas äg­de rum i sta­den Khan She­ik­hun i nord­väst­ra Sy­ri­en i går mor­se. En­ligt den fransk­ba­se­ra­de rädd­nings­or­ga­ni­sa­tio­nen UOSSM har an­ta­let dö­da ef­ter at­tac­ken sti­git till 100 och 400 är ska­da­de, rap­por­te­ra­de Reu­ters i går kväll. Döds­siff­ran be­fa­ras sti­ga yt­ter­li­ga­re.

Se­na­re träf­fa­des ett sjuk­hus där vård­per­so­nal ar­be­ta­de med att hjäl­pa off­ren från gift­ga­s­at­tac­ken av bom­ber. De­lar av sjuk­hus­bygg­na­den för­stör­des i at­tac­ken.

FN:S sä­ker­hets­råd har kal­lats till mö­te i dag med an­led­ning av at­tac­ker­na.

Fn-kom­mis­sio­nen som ut­re­der krigs­brott i Sy­ri­en un­der­sö­ker rap­por­ter­na. Bå­de an­vänd­ning av ke­mis­ka va­pen och med­ve­tet an­grepp på sjuk­hus räknas som krigs­brott, på­pe­kar utre­dar­na. ”De ansvariga bakom så­da­na at­tac­ker måste iden­ti­fie­ras och hål­las ansvariga”, he­ter det i ut­ta­lan­det från den obe­ro­en­de kom­mis­sio­nen.

Det är oklart vem som lig­ger bakom flyg­rä­der­na, men sy­riskt och ryskt strids­flyg har ti­di­ga­re fällt bom­ber över det re­bell­kon­trol­le­ra­de om­rå­det.

FN ha­de i går än­nu inga kla­ra be­sked att ge om vem som lig­ger bakom at­tac­ken.

– Vi har än­nu inga of­fi­ci­el­la el­ler tro­vär­di­ga be­kräf­tel­ser. Vad vi vet är att det var en ke­misk at­tack och att den kom från luf­ten, sä­ger FN:S Sy­ri­en­sän­de­bud Staf­fan de Mistu­ra.

Ryss­lands för­svars­mi­nis­ter Sergej Sjoj­gu för­ne­ka­de att ryskt strids­flyg är in­blan­dat och en käl­la in­om Sy­ri­ens för­svars­makt de­men­te­ra­de att den sy­ris­ka re­ge­ring­en skul­le lig­ga bakom at­tac­ken.

– Det­ta är en falsk an­kla­gel­se, sa­de en sä­ker­hetskäl­la till ny­hets­by­rån AFP och till­läg­ger att op­po­si­tions­styr­kor för­sö­ker få ige­nom nå­got i me­di­er som ”de in­te lyc­kas åstad­kom­ma på mar­ken”.

En sam­stäm­mig kör av för­dö­man­de eka­de från om­värl­den.

Frank­ri­kes pre­si­dent Franço­is Hol­lan­de an­kla­gar den sy­ris­ka re­gi­men för en ”mas­sa­ker”.

Den Istan­bul­ba­se­ra­de op­po­si­tions­grup­pen Sy­ris­ka na­tio­nel­la ko­a­li­tio­nen (SNC) kräv­de att FN ome­del­bart ut­re­der at­tac­ken, som en­ligt grup­pen ge­nom­för­des av As­sa­dre­gi­men.

”Att av­stå från att gö­ra det skul­le tol­kas som ett god­ta­gan­de av re­gi­mens hand­ling­ar”, skri­ver SNC i ett ut­ta­lan­de.

Sve­ri­ges ut­ri­kesmi­nis­ter Mar­got Wall­ström sä­ger i ett skrift­ligt ut­ta­lan­de att ”upp­gif­ter­na väc­ker av­sky” och att ” Sve­ri­ge för­dö­mer all kem­va­pen­an­vänd­ning och till­hör de län­der i Fn-sä­ker­hets­råd som ak­tivt dri­ver frå­gan om an­svars­ut­krä­van­de för kem­va­pen­an­vänd­ning i Sy­ri­en”.

USA skyl­ler gift­ga­s­at­tac­ken på den sy­ris­ka re­gi­men, och in­di­rekt på för­re Usa-pre­si­den­ten Ba­rack Oba­ma.

– Des­sa av­sky­vär­da hand­ling­ar av Bashar al-as­sads re­gim är kon­se­kven­ser av den för­ra ad­mi­nist­ra­tio­nens svag­het och obe­slut­sam­het, sa­de Vi­ta hu­sets ta­les­man Se­an Spi­cer.

Han sa­de ock­så att USA in­te är re­do att ta­la om näs­ta steg i Sy­ri­en­frå­gan.

EU:S ut­ri­kes­chef Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni för­dö­mer ga­s­at­tac­ken och läg­ger ock­så an­sva­ret ”i förs­ta hand” på re­gi­men.

– I dag är ny­he­ter­na för­fär­li­ga, sä­ger Mog­he­ri­ni. (TT)

FOTO: AP

Ett barn får läkar­vård på ett sjuk­hus i sta­den Khan She­ik­hun ef­ter gift­ga­s­at­tac­ken som dö­da­de minst 100 män­ni­skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.