Kor­ta män blir of­ta­re skal­li­ga

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■HÄL­SA. Ef­ter att ha stu­de­rat 11 000 skal­li­ga män och 12 000 män med hå­ret kvar har tys­ka fors­ka­re hit­tat ge­ner­na bakom flin­ten. To­talt har de iden­ti­fi­e­rat 63 för­änd­ring­ar i den mänsk­li­ga arvs­mas­san som ökar ris­ken för att drab­bas av ti­digt hårav­fall, skri­ver Syd­svens­kan.

Av de för­änd­ring­ar­na är fy­ra di­rekt kopp­la­de till längd, skri­ver fors­kar­na från Bonns uni­ver­si­tet i den nya rap­por­ten. De­ras te­o­ri är att en an­led­ning är att de kor­ta män­nen gick ige­nom pu­ber­te­ten snab­ba­re än de läng­re. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.