Al-as­sad­släk­ting brotts­ut­reds

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■SY­RI­EN. Högs­ta dom­sto­len i Spa­ni­en har in­lett en utred­ning kring på­stådd peng­a­tvätt ge­nom­förd av Ri­faat al-as­sad, fö­re det­ta vice pre­si­dent i Sy­ri­en och far­bror till nu­va­ran­de pre­si­dent Bashar al-as­sad.

Po­lis ska en­ligt upp­gift ha be­slag­ta­git fas­tig­he­ter i fa­mil­jen al-as­sads ägo i Mar­bel­la vär­da om­kring 691 mil­jo­ner eu­ro. Po­li­sen ska även ha ta­git kon­troll över ett dus­sin­tal bank­kon­ton.

Mis­stan­kar­na om peng­a­tvätt rör kri­mi­nel­la grup­per i söd­ra Spa­ni­en. (Tt-afp-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.