En pi­na för för­sva­ret

FOT­BOLL: DIV 2 VÄST­RA För­sva­rar­na i väst­ra två­an får det job­bigt i år. Tvåå­ker är till­ba­ka i se­ri­en och evig­hets­ma­ski­nen Ja­kob Adolfs­son kom­mer att gö­ra li­vet surt för många mot­stån­da­re.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter - ANDERS FLINK 010-471 52 44 anders.flink@hn.se

Hans in­ten­si­va och ag­gres­si­va spel­stil, med en enorm löp­styr­ka, kan få vem som helst att bli trött. Om man så ba­ra står vid si­dan som åskå­da­re.

– Ha­ha, är det så? skrat­tar Ja­kob. Men jag kan fak­tiskt ock­så va­ra svintrött och få stå och ta igen mig ibland.

Fast ba­ra för en kort stund. Se­dan tar Tvåå­kers num­mer 15 en mäk­tig max­löp­ning igen, om det så är i den nit­tion­de mi­nu­ten.

– Tja, det är så jag spe­lar fot­boll. Och det blir ju en del mål ock­så, även om jag in­te är den där ut­präg­la­de mål­skyt­ten.

Han vann Tvåå­kers in­ter­na skyt­te­li­ga i fjol, det blev nio mål från den 24-åri­ge for­war­den. Men det hjälp­te in­te, Tvåå­ker tving­a­des läm­na di­vi­sion ett ef­ter ba­ra en sä­song.

– Det sved re­jält. Jag tyc­ker vi ha­de till­räck­ligt med klass och kun­nan­de för att kla­ra kon­trak­tet, sä­ger Ja­kob.

Nu är väl tan­ken att Tvåå­ker ba­ra ska vän­da i två­an.

– Klart att man måste ha som mål att vin­na se­ri­en och det är möj­ligt att vi ut­pe­kas som se­ri­efa­vo­ri­ter. Det blir en in­tres­sant, men tuff, sä­song, spår Ja­kob.

In­te minst med tan­ke på al­la der­bymö­ten med de fy­ra and­ra Hal­lands-la­gen; Hal­mia, Ul­la­red, Var­bergs Gif och Vin­berg.

JA­KOB ADOLFS­SON PLUGGAR just nu i Halm­stad, med må­let att bli id­rotts­lä­ra­re.

– Det hand­lar om tre äm­nen; id­rott för­stås plus re­li­gi­on och histo­ria, be­rät­tar Ja­kob som ska ha sin ex­a­men klar i ja­nu­a­ri 2019.

Se­dan hop­pas han på ett jobb på gym­na­si­um el­ler hög­sko­la, men fot­bol­len släp­per han in­te för det.

– Jag hål­ler på så länge det är kul och jag slip­per ska­dor, sä­ger Ja­kob.

Han har va­rit för­sko­nad från det sist­nämn­da. Det värs­ta har va­rit en mus­kel­brist­ning.

– Kan tän­ka mig att jag ha­de nyt­ta av att av­ver­ka GMU för fem­sex år se­dan.

Det hand­la­de om grund­läg­gan­de mi­li­tär­ut­bild­ning un­der tre må­na­der. Kanske var det där och då som Adolfs­son fick sin prakt­fy­sik.

– Jag är stark i krop­pen och le­ver högt på min löp­styr­ka. Och så har jag en glö­dan­de vinnar­men­ta­li­tet, er­kän­ner Ja­kob.

Un­der för­sä­song­en har Tvåå­kers nye trä­na­re Mat­ti­as Lind­ström rul­lat runt på si­na tre an­fal­la­re; Adolfs­son, Jas­min Baru­cic och Per­pa­rim Beqaj.

– Vi har oli­ka spelsti­lar, men det har fun­ge­rat mel­lan oss, vil­ken kom­bi­na­tion vi än haft, tyc­ker Ja­kob. Ny trä­na­re. In­ne­bär det ett an­nat Tvåå­kers-spel i år?

– Det tror jag in­te. Men kanske blir det mer lä­ge att fö­ra mat­cher­na, tip­par Ja­kob.

Och fler lä­gen för Adolfs­son att nä­ta.

– Jag ha­de må­let att gö­ra två­siff­rigt i fjol, men stan­na­de på nio. Får väl för­sö­ka bätt­ra det un­der 2017.

Bild: LINA SALOMONSSON

BLI­VAN­DE LÄRARE. Ja­kob Adolfs­son är mitt up­pe i si­na stu­di­er till id­rotts­lä­ra­re och nog ska han kun­na lä­ra en och an­nan di­vi­sion två-för­sva­ra­re en läxa un­der sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.