Victor går en du­ell mot sin fö­re­bild

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILSSON 010-471 53 42 mat­ti­as.nilsson@hn.se

Victor Nielsen, 19, gör sitt livs förs­ta Sm-slut­spel och går sam­ti­digt en du­ell med pas­sa­ren som han er­sat­te i FVBK - Dar­dan Lush­ta­ku. – Det är sto­ra skor att fyl­la, sä­ger Victor Nielsen.

Fal­ken­bergs VBK vann förs­ta se­mi­fi­na­len mot Hyl­te/halm­stad och har hem­ma­match i kväll.

– Det var vik­tigt att vi vann och att vi be­hål­ler ener­gin i la­get. Gör vi någ­ra miss­tag så släp­per vi det och går vi­da­re snabbt. Det är enormt vik­tigt mot ett så­dant här mot­stånd, sä­ger Victor Nielsen ef­ter la­gets tis­dags­trä­ning.

Det är tätt med mat­cher un­der vå­ren. Han vär­va­des ju från RIG Fal­kö­ping och har där­för ald­rig spe­lat slut­spel i volleyboll ti­di­ga­re.

– Jag upp­le­ver det som än­nu stör­re skill­nad jäm­fört med se­ri­en. Nu kan du in­te re­pa­re­ra dina miss­tag på sam­ma sätt. Lig­ger du un­der med 0-1 el­ler 0-2 då är det kni­ven mot stru­pen, me­nar Victor Nielsen.

HETTAN OCH ”TRASHTALKET” når

även en an­nan ni­vå.

– Klart det märks. Frustra­tio­nen byggs lät­ta­re upp och det hets­as väl li­te mel­lan la­gen ock­så. Är du den lug­ne el­ler den het­lev­ra­de i det fal­let?

– Jag skul­le sä­ga mitt emel­lan. I och med att jag är så ung för­sö­ker jag in­te var så kax­ig. Det är då­ligt för ima­gen, men hac­kar nå­gon på en lag­kom­pis är det klart att man hac­kar till­ba­ka.

De­but­sä­song­en har va­rit lyc­kad. Victor Nielsen har va­rit en bra in­ve­ste­ring för FVBK.

– Att ta in en ung 19-åring som pas­sa­re ef­ter att ha haft Dar­dan i la­get, så klart var det en stor för­änd­ring och sats­ning på fram­ti­den. Men jag trod­de på Victor, och att han har ut­veck­lats så myc­ket är ren bonus re­dan den här sä­song­en. Visst, han har myc­ket kvar att lä­ra, men i Grand Prix, NCC och i lör­dags, då har han vi­sat sitt bäs­ta jag, sä­ger coachen Pa­trick Apa­ri­cio.

FAK­TUM ÄR ATT Victor Nielsen som ny­kom­ling lig­ger trea i li­gan över pas­sar­nas ef­fek­ti­vi­tet i Sm-slut­spe­let, på 42,19 pro­cent.

– Det får man väl va­ra nöjd med, sä­ger Nielsen.

Men han tar dock det där med sta­tistik i volleyboll-sve­ri­ge med en re­jäl ny­pa salt.

– Sta­tistik­för­ning­en är väl­digt ojämn och där­för in­te värd så myc­ket. Al­la gö­ra oli­ka, och det är ett avan­ce­rat pro­gram, in­te ba­ra för pas­sa­re, ut­an an­fal­la­re - och kanske all­ra mest ser­ve­mot­tag­ning där det skil­jer all­ra mest. Man vet när man kom­mer till vis­sa stäl­len att vi kom­mer få myc­ket säm­re siff­ror än om vi ha­de spe­lat hem­ma.

Vad blir vik­tigt för er i match num­mer två?

– Fram­för allt att in­te vi­ka ner oss. Hyl­te är ett bra lag när de spe­lar som bäst, men jag tyc­ker vi har ett bätt­re lag­byg­ge. Vi hjäl­per och stöt­tar varand­ra och det är det som är vik­ti­gast.

Hur myc­ket pre­stige finns det i pas­sa­re­du­el­len med Dar­dan?

– Han är fruk­tans­värt duk­tig och jag ser upp till ho­nom, om man ba­ra ser på vol­ley­boll­de­len. Där för­sö­ker jag se och lä­ra mest. Men vin­ner vi mat­chen har väl jag bi­dra­git till det ock­så.

”Man vet när man kom­mer till vis­sa stäl­len att vi kom­mer få myc­ket säm­re siff­ror än om vi ha­de spe­lat hem­ma”

VICTOR NIELSEN om sta­tisti­ken i volleyboll-sve­ri­ge

Bild: RO­BERT BOMAN / FALKENBERGSBILD.SE

FÅR AN­LED­NING ATT JUBLA IGEN? Victor Nielsen, t v, och Pedrao Men­des le­der se­mi­fi­nal­se­ri­en med 1-0 i mat­cher in­för ons­da­gens mö­te i Falk­hal­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.