De ska fixa mil­jon till Böl­jan

FOT­BOLL: ELITETTAN

Hallands Nyheter - - Sporten - Mi­kael Martinsson 010-471 52 47 ∙ mi­kael.martinsson@hn.se

En mil­jon kro­nor. Så myc­ket ska sälj­bo­la­get Team Mor­ris dra in till IF Böl­jan. Sam­ar­be­tet gör att fö­re­ta­get nu sat­sar allt på att säl­ja dam­fot­boll.

I stäl­let för sko­horn bör­ja­de Team Mor­ris säl­ja spon­sor­pa­ket för id­rotts­klub­bar. Tac­ka IF Böl­jan för det.

– Ide­el­la för­e­ning­ar be­hö­ver hjälp och vi är säl­ja­re, för­kla­rar sälj­che­fen Mar­cus Wei­den­löv.

– Och nu ska vi kon­cen­tre­ra oss på dam­fot­boll. Jag har själv två dött­rar och ser hur Böl­jan brin­ner för det­ta. Och rent af­färs­mäs­sigt är det in­te många som ar­be­tar med dam­fot­bol­len.

Det var Andre­as Win­ter på Win­ter­net i Fal­ken­berg som sam­man­för­de Böl­jan med Team Mor­ris.

– Vi ha­de ett bra mö­te med dem och kän­de att det här skul­le pas­sa och se­dan har vi gjort upp en bud­get där må­let är en mil­jon kro­nor, sä­ger Ja­ri Kin­nu­nen, som är mark­nads­an­sva­rig i IF Böl­jan.

I dag lig­ger man på 770 000 kro­nor in.

– VI HAR job­bat med oli­ka ty­per av re­klam­för­sälj­ning och såg vad Böl­jan ha­de in­nan och vad för­ut­sätt­ning­ar­na var. De ha­de re­dan en oer­hört imponerande mark­nads­plan som blev ett hjälp­me­del för oss. Den förs­ta de­cem­ber bör­ja­de vi job­ba och sat­te ett högt mål, sä­ger Mar­cus.

Det som slog ho­nom var hur li­te fö­re­ta­gen runt om i Fal­ken­bergs kom­mun viss­te om att man fått ett elit­lag i fot­boll.

– Näs­ta steg var att för­kla­ra för dem att det­ta in­te var peng­ar som gick till lö­ner till spe­la­re. Det är stor skill­nad på dam- och herr­spe­la­re. Jag har för­sökt lyf­ta köns­skill­na­den och för­kla­ra det­ta, sä­ger Mar­cus. Och fö­re­ta­gen har nap­pat. – Vi har ba­ra hun­nit gå ut till de sto­ra än­nu och vi säl­jer ba­ra i Fal­ken­bergs kom­mun. Fal­ken­bergs Sp­ar­bank gick in di­rekt och där går en viss del till elit­la­get och en viss del till ung­doms­fot­bol­len. Gekås ha­de slut­fört sitt bud­get­ar­be­te och de­ras peng­ar fick vi ut­an­för den, sä­ger Mar­cus.

De sto­ra spon­so­rer­na Gekås, Fal­ken­bergs Sp­ar­bank, Stä­dab, Ica Kvan­tum och Han­nells IT läg­ger

mel­lan 50 000 och 100 000 kro­nor var.

Och det finns ock­så stör­re spon­sorav­tal som in­te ger re­na peng­ar ut­an är ut­by­tes­av­tal som med bland and­ra Hal­lands Ny­he­ter, Strand­bergs Buss och Bi­lo­pa­len.

– SÅ FINNS det ett an­tal mindre spon­so­rer som gått in med runt 20 000 kro­nor. Nu har vi star­tat 1949-klub­ben där mindre fö­re­tag kan gå in med den sum­man och spons­ra med sitt namn. Och vi kom­mer ock­så att mark­nads­fö­ra en publik­match den 30 sep­tem­ber mot Kal­mar.

Nu gör man såklart in­te det­ta ar­be­te ide­ellt.

– Själv­klart tar vi be­talt. Vi är i stäl­let för att de skul­le an­stäl­la nå­gon. Men vi tar ba­ra be­talt för de peng­ar vi får in, sä­ger Mar­cus.

– Vi ha­de själ­va ald­rig kun­na lö­sa det­ta. Vi kun­de ha an­ställt nå­gon med ris­ken att den­na in­te ha­de fun­kat. Al­la be­tänk­lig­he­ter vi ha­de för att gö­ra det­ta för­svann di­rekt ef­ter att vi träf­fats, sä­ger Ja­ri Kin­nu­nen.

Team Mor­ris får en pro­cent­sum­ma på var­je krona man drar in. Hur stor den är vill ing­en av par­ter­na be­rät­ta.

– Men vi måste skö­ta oss an­nars drar vi in­te in peng­ar till fö­re­ta­get, sä­ger Mar­cus.

Fö­re­ta­get sam­ar­be­tar ock­så med Fal­ken­bergs VBK, Rent A Wreck Ra­cing, Norr­by IF och Kungs­bac­ka DFF.

– Såklart kan man se det som om de kon­kur­re­rar om sam­ma fö­re­tag och det är en svår grej. Men vi för­sö­ker de­la upp vårt ar­be­te på en som­ma­rid­rott och en vin­te­rid­rott. Och ra­cing­en har en helt an­nan bud­get där vi ar­be­tar ut­an­för Fal­ken­bergs kom­mun och av­tal på upp till 400 000 kro­nor, sä­ger Mar­cus. Hur är kon­kur­ren­sen med Fal­ken­bergs FF?

– Ing­en kon­kur­rens alls. Men vårt mål är att spon­so­rer­na ska ge li­ka myc­ket till dam­fot­bol­len i stan som till herr­fot­bol­len, sä­ger Mar­cus.

FAL­KEN­BER­GA­RE I ”LÄ­JET”. Trots att det ba­ra är fal­ken­ber­ga­re i fö­re­ta­get Team Mor­ris så hu­se­rar man ne­re i ham­nen

Bild: MI­KAEL MARTINSSON

i Träslövslä­ge. Där får Ja­ri Kin­nu­nen träf­fa Mar­cus Wei­den­löv (t.h) och Ber­til Berglund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.