Fak­ta:

OS i siff­ror

Hallands Nyheter - - Sporten -

* En­ligt Stock­holms Stads utred­ning skul­le ett vin­ter-os och Pa­ra­lym­pics i Stock­holm kos­ta 13,6 mil­jar­der att ar­ran­ge­ra – in­täk­ter­na skul­le bli li­ka sto­ra. * Stock­holms Stad är vil­ligt att gå in med 2,2 mil­jar­der kro­nor för att in­ve­ste­ra i nya an­lägg­ning­ar. * Tack va­re ”Agen­da 2020” bi­drar In­ter­na­tio­nel­la olym­pis­ka kom­mit­tén med mot­sva­ran­de sju mil­jar­der kro­nor till ar­ran­ge­ran­de land. ”Agen­da 2020” hand­lar om att stär­ka den olym­pis­ka rö­rel­sen. I pla­nen trycks bland an­nat på so­ci­al, mil­jö­mäs­sig och eko­no­misk håll­bar­het hos en Os-ar­ran­gör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.