Re­ser­ver­na käm­par för Em-plats

Hallands Nyheter - - Sporten - EM­MA LUKINS TT

Hed­vig Lin­dahl är gi­ven et­ta i det svens­ka fot­bolls­lands­lags­må­let. Bakom hen­ne för bland an­nat Hil­da Car­lén och Ze­ci­ra Mu­so­vic en kamp om andra­plat­sen in­för som­ma­rens EM. – Jag skul­le vil­ja sä­ga att jag in­te tän­ker på det. Men då skul­le jag nog lju­ga, sä­ger Ro­sen­gårds­spe­la­ren Mu­so­vic.

Myc­ket ty­der på att den svens­ka mål­vaktsupp­ställ­ning­en kom­mer, om in­te nå­gon olyc­ka är fram­me, att se ut som den gör just nu även i EM i Ne­der­län­der­na, som in­leds i ju­li. Tri­on har va­rit med på årets två ti­di­ga­re lands­lags­lä­ger, och är det även på det på­gåen­de i Trel­le­borg, även om även Eskilstu­nas Eme­lie Lund­berg fanns med i ja­nu­a­ri.

– I bör­jan av året tänk­te jag in­te alls på EM, kanske för att jag in­te va­rit med så myc­ket in­nan. Men nu finns det där i hu­vu­det att tänk vad häf­tigt med ett förs­ta stort mäs­ter­skap, sä­ger Mu­so­vic, som är sist in i lands­la­get av de tre.

MÅNGA VIL­LE SE hen­ne i trup­pen re­dan till VM för två år se­dan. Då, ba­ra 18 år gam­mal, ha­de hon stor­spe­lat bå­de i all­svens­kan och i Cham­pi­ons Le­a­gue men fick till slut in­te föl­ja med till Ka­na­da.

– Då lär­de jag mig myc­ket. Det gäl­ler att skyn­da lång­samt och det är nog in­te min bäs­ta gren. Att ge allt på trä­ning­ar­na är in­te svårt, att vil­ja va­ra bäst är in­te svårt. Men att ha tå­la­mo­det och vän­ta på till­fäl­let att få va­ra bäst – det är svå­ra­re, sä­ger hon.

Hon vän­tar fort­fa­ran­de på att få sin förs­ta A-lands­kamp. När förs­ta­kee­pern Lin­dahl vi­lats har det i stäl­let va­rit Pi­teå Car­lén som fått chan­sen.

Car­lén var med bakom Lin­dahl även un­der silver-os:et i Rio de Ja­nei­ro, VM 2015 och un­der Al­gar­ve cup i mars höll hon nol­lan mot Ki­na.

– Det gäl­ler verk­li­gen att pre­ste­ra när man väl får chan­sen, de få lands­kam­per­na. Då är det är klart att man har gans­ka stor press på sig själv, att nu måste jag gö­ra det bra, sä­ger Car­lén.

– Det är ba­ra att gö­ra sitt all­ra, all­ra bäs­ta på al­la trä­ning­ar och be­vi­sa att de kan li­ta på mig. För det måste ock­så kän­nas tryggt för le­dar­na om det skul­le hän­da nå­got med Hed­vig.

FÖR BÅ­DA MÅL­VAKTS­UT­MA­NAR­NA gäl­ler det att ta till­va­ra på den kor­ta, all­svens­ka vår­sä­song­en för att be­vi­sa att de ska in­gå i för­bunds­kap­te­nen Pia Sund­ha­ges Em-trupp.

– Jag kän­ner mig ab­so­lut in­te sä­ker på en plats, det är ner­vöst var­je gång kal­lel­sen ska kom­ma. Man måste gö­ra job­bet hem­ma för att kom­ma med, sä­ger Car­lén.

– I Pi­teå får jag bra mat­cher, hyf­sat myc­ket att gö­ra och vi bru­kar än­då lig­ga bra till i ta­bel­len. Det är gans­ka per­fekt lä­ge som mål­vakt.

Bil­der: CHRISTER HÖGLUND

RUTINERAD DEBUTANT. Alex Norén i om­kläd­nings­rum­met på an­ri­ka Au­gus­ta Na­tio­nal Golf Club. I mor­gon gör han de­but i täv­ling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.