Fak­ta:

Alex Norén

Hallands Nyheter - - Sporten - CARL GÖ­RANS­SON TT

* Född: 12 ju­li 1982. * Klubb: Ull­na GC. * Världs­rank­ning: 10. * Bäs­ta ma­jorpla­ce­ring­ar: 9:a i Bri­tish Open (2012), 34:a i Pga­mäs­ter­ska­pet (2011), 51:a i US Open (2011). * Ak­tu­ell: De­bu­te­rar den här vec­kan i US Mas­ters på Au­gus­ta Na­tio­nal.

Om Alex Norén el­ler Hen­rik Sten­son, som gör sin tolf­te ra­ka Mas­ters-start, kan va­ra med och sät­ta blå­gul färg på golf­par­tyt åter­står att se.

– Jag tror att det är en ba­na som är bra att ha spe­lat myc­ket och en ba­na som är bra att man spe­lar med draw (väns­ter­skruv). Jag lig­ger väl li­te ef­ter på bå­da de punk­ter­na. Sam­ti­digt tror jag in­te att det är en då­lig ba­na för mig, sä­ger Norén.

– Det är kanske den ro­li­gas­te ma­jor­ba­nan som jag har spe­lat. Jag tyc­ker att det här är kul, just för att det är gans­ka trix­igt.

DET ÄR FRAMFÖRALLT de böl­jan­de och su­per­snab­ba gree­ner­na som bru­kar stäl­la till pro­blem för spe­lar­na. Lig­ger man på fel si­da kan det va­ra när­mast omöj­ligt att få bol­len nä­ra hå­let. Norén läg­ger myc­ket tid un­der trä­nings­var­ven åt att kom­ma fram till en vet­tig spelstra­te­gi.

– Det är nyc­keln till den här ba­nan. Att se till att man får put­ta och chip­pa upp­för, och att tän­ka ba­nan som att par är bra på al­la hål. Även om par 5-hå­len of­ta går att nå på två slag och blir li­te lät­ta­re, sä­ger han.

NORÉN VILL SAM­TI­DIGT in­te gå in i täv­ling­en med för myc­ket re­spekt, för det finns dem som har vi­sat att det går att gö­ra star­ka de­bu­ter i Mas­ters. Till ex­em­pel blev Jo­nas Blixt tvåa i sin förs­ta start 2014.

– Man får kom­ma ihåg att det ba­ra är en golf­ba­na, det är ing­en ga­len ba­na. Det är mer att man be­hö­ver en tyd­lig plan, då är det li­te enkla­re att gå runt här, sä­ger Norén.

US Mas­ters in­leds i mor­gon.

ÖDMJUK. De klu­ri­ga gree­ner­na har ställt till pro­blem för många gol­fa­re ge­nom åren, men Norén har spel­pla­nen klar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.