Fler kan lad­da sin el­bil hem­ma

Na­tur­vårds­ver­ket: Kom­mer nya ladd­nings­plat­ser i år

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Många som äger en el­bil vill lad­da den nä­ra bo­sta­den.

I år kom­mer fler nya ladd­nings­plat­ser att hit­tas vid bo­stads­rät­ter och hy­res­hus, jäm­fört med på of­fent­li­ga plat­ser, en­ligt Na­tur­vårds­ver­ket.

Trots att el­bi­lar bå­de gått ned i pris och fått en läng­re räck­vidd har många svens­kar dra­git sig för att kö­pa en. De vet helt en­kelt för li­te om var bi­lar­na ska lad­das, en­ligt Em­ma Borg­grén­franck, pro­jekt­le­da­re för ener­gi­ och kli­matråd­giv­ning­en i Stock­holms kom­mun.

– Men nu ver­kar det som att tren­den bör­ja vän­da, sä­ger hon.

Till­sam­mans med and­ra kom­mu­ner i lä­net dri­ver Stock­holm saj­ten fix­a­ladd­plats.se, som ger in­for­ma­tion om vad det in­ne­bär att ha en ladd­nings­plats nä­ra hus­hål­let och hur man kan an­sö­ka om en så­dan till sitt bo­stads­rätts­hus el­ler sitt hy­res­hus.

På ba­ra ett år har an­ta­let hus­håll som an­mält in­tres­se för att kun­na lad­da vid hem­met ökat mar­kant, be­rät­tar Em­ma Borg­grén­franck.

– Det kan be­ro på att det finns fler tek­nik­in­tres­se­ra­de som vill ha en el­bil. And­ra ser ock­så att en an­slu­ten ladd­nings­plats kan hö­ja vär­det på bo­stads­rät­ter­na. El­ler så kan det helt en­kelt va­ra att man vill gö­ra en in­sats för mil­jön, sä­ger hon.

Ini­ti­a­ti­vet att byg­ga ut hem­nä­ra ladd­nings­plat­ser be­grän­sar sig in­te ba­ra till Stock­holms län, ut­an är en del av ett stör­re stat­ligt pro­jekt, Kli­mat­kli­vet, som drivs av Na­tur­vårds­ver­ket.

Kli­mat­kli­vet har bland an­nat fått upp­dra­get att del­fi­nan­si­e­ra ut­bygg­na­den av ladd­nings­plat­ser run­tom i lan­det.

Pro­jekt­le­da­re Nan­na Wik­holm har se­dan star­ten 2015 sett tyd­li­ga för­änd­ring­ar i var stöd­peng­ar­na går för att byg­ga ladd­nings­plat­ser.

Om 2015 var ett år för pub­li­ka ladd­nings­plat­ser, till­gäng­li­ga för all­män­he­ten, blev 2016 året för så kal­la­de ic­ke­pu­bli­ka ladd­nings­plat­ser.

– Vi ser ett skif­te i in­tres­set för ladd­nings­plat­ser hem­ma gente­mot of­fent­li­ga plat­ser. Nu är det mer hem­ma­ladd­ning som gäl­ler, sä­ger Wik­holm.

Hon tror att Kli­mat­kli­vet kan lind­ra svens­kar­nas oro för en tom ”tank” i el­bi­lar.

– Med ladd­plat­ser nä­ra hem­met kan man åt­minsto­ne bör­ja med en full ”tank”. TT

FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT ARKIV

Fler kom­mer att kun­na lad­da bi­len vid bo­sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.