För­bjud­na äm­nen i många hand­tag

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Verk­tyg, trä­nings­red­skap, barn­vag­nar och cyklar. Mju­ka hand­tag finns näs­tan över­allt. Vis­sa in­ne­hål­ler can­cer­fram­kal­lan­de äm­nen, vi­sar en gransk­ning av Ke­mi­ka­li­e­in­spek­tio­nen.

Syf­tet med stick­prov­s­kon­trol­len var att kon­trol­le­ra fö­re­koms­ten av po­ly­cyklis­ka aro­ma­tis­ka kolvä­ten (PAH), en grupp äm­nen som kan va­ra can­cer­fram­kal­lan­de.

– PAH:ER är egent­li­gen en rest­pro­dukt från pe­tro­le­um när man till­ver­kar plast el­ler syn­te­tiskt gum­mi, sä­ger Ca­mil­la West­lund, in­spek­tör vid Ke­mi­ka­li­e­in­spek­tio­nen.

Äm­ne­na är färg­lö­sa, men finns i bland an­nat svart sot, var­för in­spek­tio­nen rik­ta­de in sig på mju­ka pro­duk­ter av svart gum­mi el­ler plast. I un­der­sök­ning­en ingick 58 pro­duk­ter och i fem av des­sa hit­ta­des för­bjud­na PAH:ER och i samt­li­ga and­ra hit­ta­des PAH:ER som än­nu in­te har re­gle­rats, men där miss­tan­ke om can­cer­fram­kal­lan­de egen­ska­per finns.

Bland an­nat hit­ta­des för­bjud­na äm­nen i en ham­ma­re från Ju­la, en gum­miskra­pa från Grann­går­den och XXL, samt i di­ver­se gum­mi­hand­tag till cyklar, mo­pe­der och trä­nings­red­skap.

Kort­ked­ji­ga klor­pa­raf­fi­ner, som miss­tänks va­ra can­cer­fram­kal­lan­de och ska­dar vat­ten­le­van­de or­ga­nis­mer, hit­ta­des även i en yo­ga­mat­ta. Men hur ska jag som kon­su­ment ve­ta om en pro­dukt in­ne­hål­ler för­bjud­na äm­nen el­ler in­te?

– Det är omöj­ligt. Det går in­te att se på dem. För PAH:ER kan man luk­ta på dem, ef­tersom de kan luk­ta starkt. I slutän­dan är det fö­re­ta­gens an­svar att det finns sy­stem för att sä­ker­stäl­la att det in­te ham­nar för­bjud­na äm­nen på mark­na­den, sä­ger Ca­mil­la West­lund.

Den ak­tu­el­la un­der­sök­ning­en re­sul­te­ra­de i att to­talt åt­ta fö­re­tag an­mäl­des till åkla­ga­re för miss­tänk­ta mil­jö­brott. TT

FOTO: TT/ARKIV

Många red­skap har mju­ka hand­tag, var av en del in­ne­hål­ler för­bjud­na ke­mi­ka­li­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.