Skat­te­peng­ar för­gyl­ler påsken

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■EKO­NO­MI. Re­dan fö­re påsk får 555 485 per­so­ner sin skat­teå­ter­bä­ring, skri­ver Skat­te­ver­ket i ett press­med­de­lan­de. Ut­be­tal­ning­ar­na star­tar re­dan den­na vec­ka och det är förs­ta gång­en som skat­te­peng­ar­na be­ta­las ut så ti­digt.

”För att få peng­ar­na så ti­digt krävs en di­gi­tal brev­lå­da, att per­so­nen har god­känt de­kla­ra­tio­nen se­nast 29 mars ut­an att änd­ra el­ler läg­ga till nå­got samt att Skat­te­ver­ket har god­känt de­kla­ra­tio­nen”, sä­ger Eva Bodén, verk­sam­hets­ut­veck­la­re på Skat­te­ver­ket, i press­med­de­lan­det. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.