I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■EU. Givar­kon­fe­rens ”för Sy­ri­ens fram­tid” ar­ran­ge­ras ge­men­samt av EU, Norge, Qa­tar och FN i Brys­sel.

■■AUSTRALIEN. Värl­dens 50 bäs­ta re­stau­rang­er ut­ses i Mel­bour­ne.

■■BE­SÖK. Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) i Nordstan, Gö­te­borg, för att ta del av trygg­hets­ar­be­tet i om­rå­det.

■■PRIS. Nor­dis­ka rå­det pre­sen­te­rar de no­mi­ne­ra­de till rå­dets barn- och ung­domslit­te­ra­tur­pris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.