Fat­her John Mi­sty om till­va­rons iro­ni

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - PA­TRICK STANELIUS/TT

Fat­her John Mi­sty är till­ba­ka med al­bu­met Pu­re come­dy, en tra­gi­ko­misk re­flek­tion över det mänsk­li­ga till­stån­det. Josh Till­man, som han egent­li­gen he­ter, har vå­gat li­ta på si­na in­stink­ter. – Mu­si­ken lig­ger myc­ket när­ma­re mitt egent­li­ga jag, sä­ger han.

Un­der sitt ali­as Fat­her John Mi­sty lyc­kas Josh Till­man väc­ka an­stöt och be­und­ran i li­ka de­lar. Den som ef­ter­frå­gar ex­em­pel på det kan le­ta upp hans upp­trä­dan­de med Bo­red in the USA i The la­te show with David Let­ter­man från no­vem­ber 2014 och lä­sa kom­men­ta­rer­na och ar­tik­lar­na som dök upp ef­teråt. Det själv­spe­lan­de pi­a­not, burk­s­krat­ten när Till­man sjung­er or­den ”they ga­ve me a use­less educa­tion” och den ac­kom­pan­je­ran­de strå­kor­kes­tern fick folk att und­ra vad han me­nar egent­li­gen?

MEN DEN SOM av­fär­dar Fat­her John Mi­sty som en ka­ri­ka­tyr, nå­gon sorts iro­nisk hit­te­på-fi­gur, mis­sar po­äng­en.

– Det finns folk som för­ut­sät­ter att ar­tis­ter som upp­trä­der med sitt rik­ti­ga namn gör musik som au­to­ma­tiskt är mer är­lig. Det är ett oer­hört barns­ligt syn­sätt, sä­ger Josh Till­man.

DEN VERKLIGA IRONIN, skri­ver Till­man i den 10 000 tec­ken långa ut­lägg­ning­en som står tryckt på skivom­sla­get, är den som ge­nom­sy­rar den mänsk­li­ga ex­i­sten­sen. Det är en livs­syn som präg­lar he­la al­bu­met, och den är till sto­ra de­lar ton­satt av sam­ma lyx­i­ga ar­range­mang som ac­kom­pan­je­rar Bo­red in the USA, från al­bu­met I lo­ve you, ho­ney­be­ar, i ovan nämn­da Let­ter­man-klipp.

– På mi­na två ti­di­ga­re al­bum rör­de jag mig bort från mi­na na­tur­li­ga in­stink­ter. Mu­si­ken på Pu­re come­dy lig­ger myc­ket när­ma­re mitt egent­li­ga jag, och jag ha­de till­räck­ligt myc­ket själv­för­tro­en­de i mitt låt­skri­van­de för att skri­va mer låg­mäld, lång­sam­ma­re musik ut­an att va­ra rädd för att det skul­le bli trå­kigt, sä­ger han.

En av höjd­punk­ter­na för Till­man un­der ar­be­tet med al­bu­met

” Det finns folk som för­ut­sät­ter att ar­tis­ter som upp­trä­der med sitt rik­ti­ga namn gör musik som au­to­ma­tiskt är mer är­lig. Det är ett oer­hört barns­ligt syn­sätt.”

FAT­HER JOHN MI­STY

var att den brit­tis­ke kom­po­si­tö­ren Ga­vin Bry­ars tac­ka­de ja till att gö­ra strå­kar­range­mang­en till den 13 mi­nu­ter långa Lea­ving LA. In­nan dess ha­de upp­täck­ten av Bry­ars verk fått Till­man att bli för­äls­kad i musik igen på ett sätt han in­te trod­de var möj­ligt i vux­en ål­der (”som en 15-åring som upp­täc­ker Nir­va­na”).

KANSKE KOM­MER HAN själv att lyc­kas om­vän­da någ­ra tviv­la­re.

– Ibland hit­tar jag folk på Twit­ter som skri­ver saker som ”åh nej, jag hör­de en Fat­her John Mi­stylåt på ra­di­on och jag tyck­te verk­li­gen om den”. Det är of­tast folk som ba­ra har sett en bild på mig i sol­glas­ö­gon, med mu­stasch, och tänkt ”vil­ket hip­s­ter-as”. Men vem vet? Om två år kanske någ­ra av dem är jät­testo­ra fans.

Bild: RICH FURY

NY MUSIK. Fat­her John Mi­sty släp­per sitt nya al­bum Pu­re come­dy den 7 april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.