Con­chas film gör trau­mat till fik­tion

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - PONTUS JOHANSSON 031-62 40 00 pontus.johansson@gp.se

Den 7 april har re­gis­sö­ren Ma­nu­el Con­chas film, Den en­da vägen, pre­miär. Fil­men har in­spi­re­rats av skjut­ning­ar­na som sat­te Mal­mö i skräck.

Två brö­der blir bru­talt be­skjut­na på en öp­pen ga­ta. Ena bro­dern blir för­la­mad och måste ope­re­ras. Den and­ra bro­dern tar på sig att sam­la ihop peng­ar till en ope­ra­tion i Kö­pen­hamn, ef­tersom de svens­ka kö­er­na är för långa.

– Nå­gon­stans hand­lar fil­men om hur långt du är be­redd att gå för nå­gon du äls­kar, sä­ger re­gis­sö­ren Ma­nu­el Con­cha.

HÄN­DEL­SEN ÄR BASERAD på Pe­ter Mangs skjut­ning­ar i Mal­mö. Ma­nu­el Con­cha vill vi­sa li­vet ef­teråt för de som blev ut­sat­ta för Mangs dåd, även om nam­net ald­rig nämns.

Skottsal­van som in­le­der be­rät­tel­sen sät­ter snabbt i gång en ryk­tes­sprid­ning mot brö­der­na själ­va, nå­got Ma­nu­el Con­cha me­nar in­te är nå­got ovan­ligt.

– I dag tän­ker vi att det måste va­ra en kri­mi­nell upp­gö­rel­se när nå­gon blir skju­ten. Ny­li­gen blev en 16-årig poj­ke skju­ten i Mal­mö. I me­dia står det att han var om­tyckt, men sam­ti­digt att han kanske var kri­mi­nell. Sam­ma me­ning­ar an­vän­des mot folk när Pe­ter Mangs gick runt och sköt, fort­sät­ter han.

Brö­der­na Da­ni­el och Mi­kael Cvet­ko­vic, som spe­lar brö­der­na Alex och Michel i fil­men, är pre­cis som Ma­nu­el Con­cha upp­väx­ta i Mal­möstads­de­len Lin­däng­en, där sto­ra de­lar av histo­ri­en ut­spe­lar sig. Al­la tre har upp­levt bå­de Mangs skräck och att brottsof­fer i skott­loss­ning­ar snabbt miss­tänk­lig­görs bå­de av po­lis och av all­män­het. Det har gjort av­tryck i fil­men på oli­ka sätt.

– Det finns en scen där lil­le­bro­dern sä­ger ”Det spe­lar ing­en roll om vi är föd­da här, vi ser in­te ut som dem och det är vårt pro­blem”. När han sa det bör­ja­de han själv få tå­rar i ögo­nen och sa till mig, ”Jag för­står till 100 pro­cent vad det här är, för det här har jag sett”.

FIL­MEN HA­DE SMYGPREMIÄR på Gö­te­borgs filmfes­ti­val och trai­lern har fått tu­sen­tals vis­ning­ar på Fa­ce­book. In­för Gö­te­borgs filmfes­ti­val 2014 gjor­des ock­så fil­men i ett kor­ta­re for­mat, vann Publi­kens pris, och blev in­bju­den till filmfes­ti­va­len i Can­nes. Trots att fil­men har spe­lats in un­der fle­ra år, kom­men­te­rar fort­fa­ran­de folk fil­mens ak­tu­a­li­tet på grund av al­la skjut­ning­ar i Mal­mö.

– VAR­JE ÅR har folk sagt att det är en hög­ak­tu­ell film. Det är en stor sorg för att det be­ty­der att på de fem år som vi har job­bat med fil­men har det in­te hänt så myc­ket.

Bild: CAROLINA ROMARE

BIOPREMIÄR. Hip­ho­pa­ren Lil­le­man, Da­ni­el Cvet­ko­vic, spe­lar hu­vud­rol­len i fil­men Den en­da vägen, till­sam­mans med sin lil­le­bror Mi­kael Cvet­ko­vic.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.