Bland gri­sar och be­bi­sar väx­er konst­kar­riä­ren för Ja­nie Jag­born.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Ma­lin Eirefelt 0721-91 12 67 ∙ ma­lin.eirefelt@hn.se

Ef­ter två näs­tan ut­sål­da konstut­ställ­ning­ar kal­lar sig fal­ken­ber­ga­ren Ja­nie Jag­born fort­fa­ran­de in­te för konst­när. – Jag vill in­te tän­ka för stort.

På en gård i Staf­singe, med en bei­ge och tre gu­la hus­väg­gar, bor Ja­nie Jag­born med sin sam­bo Mar­cus Stran­dqvist och två små barn, Loui och Jack.

– Vi bör­ja­de må­la om hu­set. Se­dan fick vi re­da på att jag var gra­vid igen när Loui fort­fa­ran­de var li­ten. Då fick vi pri­o­ri­te­ra att gö­ra i ord­ning fler rum på över­vå­ning­en, i stäl­let för ut­si­dan, sä­ger Ja­nie Jag­born.

HON AR­BE­TAR I en kloc­k­af­fär i Fal­ken­berg men har va­rit för­äld­ra­le­dig i två år. Un­der den ti­den har hu­set re­no­ve­rats. Pa­ret har haft får på går­den. Nu har de tre gri­sar. Och de två jakt­hun­dar­na Storm och Pillåkk.

– Mac­kan är hob­by­bon­de. Och här är all­tid folk, kom­pi­sar el­ler fa­mil­je­med­lem­mar som byg­ger på nå­got i ut­hu­sen, sä­ger Ja­nie Jag­born.

Utö­ver allt som har hänt på går­den, och den väx­an­de fa­mil­jen, har ett in­tres­se som Ja­nie Jag­born har haft länge fått ta stör­re plats un­der den här ti­den. Ny­li­gen ha­de hon sin and­ra konstut­ställ­ning.

– Det gick jät­te­bra. Näs­tan allt sål­de slut, sä­ger Ja­nie jag­born.

Allt bör­ja­de när hon bör­ja­de må­la för eget bruk, för un­ge­fär tre år se­dan.

– Då var jag väl­digt in­spi­re­rad av Carolina Gyn­nings tav­lor och vil­le ha nå­got att hänga på mi­na eg­na väg­gar, sä­ger Ja­nie Jag­born.

NÅ­GON KOMPIS VIL­LE kö­pa en tav­la. Se­dan vil­le hen­nes mam­mas kompis ock­så kö­pa en tav­la.

– I bör­jan und­ra­de jag om jag verk­li­gen kun­de lå­ta nå­gon ha mi­na tav­lor på väg­gen. Men tav­lor­na var fär­di­ga och de vil­le be­ta­la för dem. Då får man väl li­ta på att de tyck­te om dem, sä­ger Ja­nie Jag­born.

Nu kan det va­ra svå­ra­re tyc­ker hon, när nå­gon vill be­ta­la i för­väg för att hon ska må­la nå­got åt dem.

– Men jag är tryg­ga­re i vad jag gör nu. Jag frå­gar vad de har tänkt sig och i vil­ka fär­ger. Se­dan får jag tol­ka på mitt sätt. Jag får lu­ta mig till­ba­ka på det jag kan, och att de kän­ner till vad jag har gjort ti­di­ga­re, sä­ger hon.

Se­dan den förs­ta tav­lan, tyd­ligt in­spi­re­rad av Carolina Gyn­nings färg­star­ka konst fö­re­stäl­lan­de an­sik­ten, har Ja­nie Jag­born gått vi­da­re.

– Jag tyc­ker att man ser en ut­veck­ling till det jag gör i dag.

Hon har haft två ut­ställ­ning­ar, som näs­tan har sålt slut bå­da två, och hen­nes prints säljs i en in­red­nings­af­fär in­ne i cent­rum, men hon har fort­fa­ran­de svårt att kal­la sig för konst­när.

– Jag kän­ner mig så grön. Jag vill hel­ler in­te tän­ka för stort – bli gi­rig i det. Jag måste vil­ja må­la själv. Vill nå­gon kö­pa det jag gör är det ba­ra ro­ligt.

Or­det konst­när – det känns för se­ri­öst.

– Jag äls­kar det här: att dri­va fö­re­ta­get Art by Ja­nie. I det är jag jät­te­se­ri­ös och jag tyc­ker om den rol­len. Men, konst­när? Det känns som ett sär­skilt fack. Jag ser mig ba­ra som ska­pan­de, på nå­got vis.

GE­NOM ATT IN­TE ta må­le­ri­et på för stort all­var har hon hel­ler ing­et att för­lo­ra. På en ut­ställ­ning vill hon gär­na hö­ra vad folk tyc­ker och hon är in­te rädd för kri­tik.

– Jag har fått hö­ra många fi­na ord och det stär­ker mig. Men min sys­ter dog av skratt och sa ”de är ascoo­la, men vad fan tänk­te du här?” när hon såg någ­ra bil­der. Får jag hö­ra nå­got ne­ga­tivt rin­ner det av mig.

Trots en tvåå­ring och en sjumå­na­ders­be­bis må­lar hon i prin­cip var­je dag.

– När Loui är på da­gis och Jack so­ver strun­tar jag i att stä­da. Det kan jag gö­ra se­na­re. I stäl­let sät­ter jag mig med en kopp kaf­fe, lyss­nar på bra musik och må­lar. Det ger mig så myc­ket. Allt utö­ver, som fi­na ord el­ler en såld tav­la, är ett väl­digt stort plus.

”Jag äls­kar det här: att dri­va fö­re­ta­get Art by Ja­nie. I det är jag jät­te­se­ri­ös och jag tyc­ker om den rol­len. Men, konst­när? Det känns som ett sär­skilt fack” JA­NIE JAG­BORN konst­när

Bild: OLA FOLKESSON

BLAND GRI­SAR OCH BE­BI­SAR. På går­den i Staf­singe har Ja­nie Jag­born ut­veck­lat sitt må­le­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.