Vitt­nes­mål blev till pjäs

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - VIK­TOR AN­DERS­SON vik­tor.an­ders­son@hn.se

Jour­na­lis­ten Mar­tin Schib­bye kom­mer till Fal­ken­berg med egen pjäs, baserad på vitt­nes­mål från Ka­li­ty­fäng­el­set där han satt hål­len 20112012. Hn-jour­na­list med­ver­kar på scen.

Mar­tin Schib­by­es kamp för fängs­la­de jour­na­lis­ter fort­sät­ter. I nya te­a­ter­pjä­sen ”Ka­li­ty” ge­stal­tar han fång­ar­nas vitt­nes­mål. 11 april kom­mer den till Fal­ken­berg.

Nam­net Ka­li­ty kom­mer från det fäng­el­se jour­na­lis­ten Mar­tin Schib­bye och hans kol­le­ga Jo­han Persson satt i un­der 438 da­gar, Ka­li­ty­fäng­el­set i Eti­o­pi­en.

Det har nu gått fy­ra år se­dan de släpp­tes fria. Men äm­net är mer ak­tu­ellt än nå­gon­sin, tyc­ker Mar­tin Schib­bye.

–I DAG INSKRÄNKS ytt­ran­de­fri­he­ten för jour­na­lis­ter över­allt, även i Eu­ro­pa med Po­len och Ung­ern som ex­em­pel. Och i Sve­ri­ge sak­nar var fjär­de svensk kom­mun en ny­hets­re­dak­tion. Vad det gör för de­mo­kra­tin kan man frå­ga sig, sä­ger Mar­tin Schib­bye.

Med fö­re­ställ­ning­en som kom­mer till Fal­ken­berg 11 april hop­pas han väc­ka debatt och han me­nar att det har upp­stått ett slags cy­nism kring fängs­la­de jour­na­lis­ter.

– Sak­ta vän­jer vi oss och det får vi ald­rig gö­ra. Jag hop­pas att det­ta kan bli ett upp­märk­sam­man­de som gör att vi in­te ser det här som ett ge­ne­rellt pro­blem ut­an mer kon­kret; det­ta är män­ni­skor med kött och blod. Det är då det brän­ner till.

BE­RÄT­TEL­SER­NA SOM fö­re­ställ­ning­en byg­ger på kom­mer från en mängd oli­ka jour­na­lis­ter som sit­ter el­ler har sut­tit i Ka­li­ty­fäng­el­set. Pro­ces­sen för Mar­tin Schib­bye, att få tag på al­la tex­ter, har ta­git över två år och har krävt en mängd oli­ka till­vä­ga­gångs­sätt. Be­rät­tel­ser­na har se­dan sam­man­ställts till ett ma­nus som skå­de­spe­lar­na Ange­li­ca Rad­volt och Da­vid Len­ne­man samt Mar­tin Schib­bye kom­mer att lä­sa upp. Han be­rät­tar att texterna hand­lar om oli­ka sa­ker, som jour­na­lis­ter­nas kär­lek till sitt yr­ke, var­för de val­de jour­na­li­sti­ken och om kär­le­ken till sitt land.

– Jag kän­ner ett stort an­svar för mi­na fängs­la­de kol­le­gor och det är oer­hört vik­tigt att ge dem ytt­ran­de­fri­he­ten till­ba­ka ge­nom att gö­ra de­ras ord hör­da. För dem är det vik­ti­ga­re än bröd och vat­ten. Den all­ra störs­ta skräc­ken är att bli bort­glömd.

FÖR MAR­TIN SCHIB­BYE blir det förs­ta gång­en han står på en scen och han med­ger att han kän­ner sig li­te ner­vös över hur han ska lyc­kas för­val­ta or­den han har fått till sig. Men han be­rät­tar att han har fått häls­ning­ar från fle­ra av per­so­ner­na som har skic­kat texterna, vil­ket gör att en del är vun­net för ho­nom, re­dan in­nan pre­miä­ren.

– De be­rät­tar att vetska­pen om att de­ras ord be­rät­tas får dem att or­ka fort­sät­ta va­ra jour­na­lis­ter. Det be­rör mig verk­li­gen.

På tis­dags­kväl­len var det pre­miär i Stock­holm. ”Det är en rak, tyd­lig och vik­tig po­li­tisk te­a­ter om län­der där re­dan det enk­la ordet de­mo­kra­ti är en mot­stånds­akt”, skri­ver Svens­ka Dag­bla­dets re­cen­sent som såg pre­miä­ren. Fle­ra av skri­ben­ter­na till texterna satt i publi­ken.

– Det är en in­spi­re­ran­de fö­re­ställ­ning, en or­kes­ter av oli­ka rös­ter och sam­man­ta­get en stark be­rät­tel­se, sä­ger han.

HN-JOUR­NA­LIS­TEN Hå­kan Berg­ström kom­mer att ha en roll på sce­nen i Fal­ken­berg. Han är en av de lo­kal­jour­na­lis­ter som kom­mer att va­ra med un­der var­je se­pa­rat fö­re­ställ­ning. Han ska ge röst åt Chaa­la Hai­lu, en av de fängs­la­de jour­na­lis­ter­na som satt i cel­len bred­vid Mar­tin Schib­bye.

– MER ÄN så vet jag in­te än­nu. Vi kom­mer in­te få ma­nu­set för­rän tim­mar­na in­nan fö­re­ställ­ning­en, men det ska bli ro­ligt även om jag är nå­got oprö­vad. Jag har in­te stått på scen se­dan jag gjor­de kung He­ro­des i sko­lan, sä­ger Hå­kan Berg­ström.

– Syf­tet är att vi­sa upp kon­tras­ten mel­lan hur det är att va­ra jour­na­list i Sve­ri­ge och Eti­o­pi­en, be­rät­tar han. Vad tyc­ker du om äm­net?

– Det är ko­los­salt vik­tigt. Det finns en si­tu­a­tion i vissa de­lar av värl­den där jour­na­lis­ter sit­ter fängs­la­de för att ha an­vänt sin ytt­ran­de­rätt, det är ett stän­digt ak­tu­ellt äm­ne, sä­ger HN:S Hå­kan Berg­ström.

Bild: PRESSBILD/JO­NAS JORNEBERG

KÄM­PAR FÖR YTT­RAN­DE­FRI­HET. Mar­tin Schib­bye, Ange­li­ca Rad­volt och Da­vid Len­ne­man med­ver­kar al­la i pjä­sen ”Ka­li­ty” som kom­mer till Fal­ken­ber11 april.

Bild: OLA FOLKESSON/ARKIV

MED­VER­KAN­DE. HN:S egen re­por­ter, Hå­kan Berg­ström, har en roll i Mar­tin Schib­by­es pjäs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.