Låt un­der­skö­ters­kor gö­ra det de är ut­bil­da­de till

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Lin­da

FAL­KEN­BERG. Jag har un­der många år job­bat i kom­mu­nen, som un­der­skö­ters­ka i hem­tjäns­ten mm. Ett fan­tas­tiskt ar­be­te, där man träf­far många här­li­ga män­ni­skor, man får många fi­na min­nen och här­li­ga sam­tal med de per­so­ner man träf­far. Man får de­la bå­de sorg och gläd­je.

HAR SETT UN­DER årens lopp hur hju­let snur­rar allt snab­ba­re. Vi ska hin­na med för­u­tom vårt jobb, gö­ra sche­ma, ge­nom­fö­ran­de­pla­ner, mö­ten, pla­ne­ring och många and­ra an­svars­om­rå­den. Har sett mi­na kol­le­gor bli sjuk­skriv­na el­ler helt en­kelt slu­tat för att det bli­vit för myc­ket. Har själv slu­tat i hem­tjäns­ten för att jag in­te kun­de åka hem med gott sam­ve­te, att all­tid ha käns­lan att va­ra otill­räck­lig. Att in­te kun­na ge de äld­re det de verk­li­gen be­hö­ver.

De som har hem­tjänst är tack­sam­ma och kla­gar ald­rig, för de an­ser att per­so­na­len gör så gott de kan, vil­ket de verk­li­gen gör.

Mitt för­slag är att läg­ga ut städ­ning/hand­ling på ent­re­pre­nad.

UN­DER­SKÖ­TERS­KOR skul­le kun­na gö­ra det de är ut­bil­da­de till. Ge bru­ka­re det de be­hö­ver och ska ha, tid till träning och pro­me­na­der mm. Nå­got som blir en win win. Bru­ka­re kän­ner sig pig­ga­re, äter bätt­re, so­ver bätt­re och hål­ler sig fris­ka­re.

Per­so­na­len kan hin­na med vad de ska ut­an stress och slit­ning­ar på krop­pen. Städ­ning/hand­ling görs av de som kan och gör det mer ef­fek­tivt.

Kom­mu­nen slip­per sjuk­skriv­ning­ar, får pig­ga­re per­so­nal och fris­ka­re äld­re.

Bild: HAS­SE HOLM­BERG / TT

STÄD­NING. Lägg ut städ­ning/hand­ling på ent­re­pre­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.