Fler bus­sar i Årstad!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

ÅRSTAD. Bus­s­tra­fi­ken på lin­je 517 Fal­ken­ber­gårstad-bjär­na­red har väl­digt då­li­ga ti­der. Det­ta är nå­got som det mås­te änd­ras på!

Om man tit­tar på tid­ta­bel­len på Hal­lands­tra­fi­kens hem­si­da ser man att sista bus­sen från Årstad in till stan går kloc­kan 16 och ska man till Årstad från buss­ter­mi­na­len i Fal­ken­berg mås­te man va­ra där se­nast kloc­kan 16:20 om man ska hin­na med.

Många barn och unga som har ak­ti­vi­te­ter in­ne i stan och in­te kan få skjuts hem slu­tar be­tyd­ligt se­na­re än så och kan till följd av det­ta in­te ha någ­ra ak­ti­vi­te­ter. Ef­tersom al­la tyc­ker att barn och unga bor­de äg­na sig åt nå­gon fri­tids­ak­ti­vi­tet så mås­te man väl då ge al­la möj­lig­het att ta sig in i stan och gö­ra det­ta.

En an­nan an­led­ning till att det ska bli fler och bätt­re buss­ti­der är att med bätt­re buss­ti­der skul­le sä­kert fler ock­så åka buss istäl­let för att åka bil, vil­ket le­der till mind­re av­gas­ut­släpp, allt­så är bätt­re buss­ti­der ock­så bra för mil­jön.

Jag tyc­ker dess­utom att al­la po­li­ti­ker som tyc­ker att kol­lek­tiv­tra­fi­ken är vik­tig och vär­nar om lands­byg­den bor­de gö­ra nå­got åt tid­ta­bel­len på lin­je 517.

Al­la barn och unga som bor ute på lan­det bor­de få sam­ma möj­lig­he­ter som de som bor i stan att ha nå­gon fri­tids­ak­ti­vi­tet och det är dess­utom bra för mil­jön, så ge oss fler och bätt­re buss­ti­der!

Årsta­de­lev

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.