En non­sens­de­batt?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Själv­klart är jag som pen­sio­när för fria buss­re­sor för pen­sio­nä­rer. Men mitt sam­ve­te är nå­got nag­gat i kan­ten. För så­där 25 år se­dan läs­te jag en sam­man­fatt­ning av ett ve­ten­skap­ligt för­sök i Hong Kong med fria buss­re­sor, det­ta för att mot­ver­ka den till­ta­gan­de bi­lis­men där. Det vi­sa­de sig, nå­got över­ras­kan­de för fri­bus­sen­tu­si­as­ter­na, att buss­re­san­det öka­de yt­terst mar­gi­nellt, när av­gif­ter­na togs bort. Slut­sat­sen var en­kel: män­ni­skor tog bus­sen för att det var det mest ra­tio­nel­la, med hän­syn till ar­be­te, ären­de, des­ti­na­tion, åk­tid etc. När slut­sat­ser­na av för­sö­ket fö­relåg, la­des det he­la ned. Män­ni­skor hand­lar ra­tio­nellt, helt en­kelt. Hal­lands­tra­fi­ken har ju in­di­rekt ock­så ham­nat på sam­ma lin­je, när man kon­sta­te­rar att slo­pad natt­taxa in­te in­ne­bär nå­got ex­tra tra­fik­kost­nad för fö­re­ta­get. Men jag vill gär­na åka gra­tis fram och till­ba­ka till Lä­jet.

Lars Lindh

Var­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.