Nya Var­bergspär­lor på pro­gram­met

Hallands Nyheter - - Varberg - CA­MIL­LA HENTSCHEL 010-471 50 10 ca­mil­la.hentschel@hn.se

Det vim­lar av pit­to­res­ka plat­ser i Hal­land. Nu kan du få nya tips på stäl­len att be­sö­ka. – Vi har hit­tat många fi­na pär­lor vär­da att be­va­ra, sä­ger be­byg­gel­se­an­tik­va­rie Björn Ahnlund på Kul­turmil­jö Hal­land.

Till­sam­mans med kul­tur­geo­graf Cat­ha­ri­na Ma­scher från Ku­la HB har han för Var­bergs kom­muns räk­ning gjort ett nytt Kul­turmil­jöpro­gram som pre­sen­te­ras i dag. De har rest runt i Hal­land för att upp­da­te­ra de kul­tur­hi­sto­ris­ka in­ven­te­ring­ar i Hal­lands­kom­mu­ner­na som gjor­des un­der 1980- och det ti­di­ga 1990-ta­let. När kart­lägg­ning­en nu har in­ven­te­rats och gjorts om har fo­kus le­gat på bå­de hu­sen och land­ska­pet.

AR­BE­TET HAR RE­SUL­TE­RAT i en fin bok som pre­sen­te­ras i dag. Me­ning­en är att Kul­turmil­jöpro­gram­met ska lig­ga till grund för be­slut rö­ran­de de­talj­pla­ner men kan ock­så va­ra till nyt­ta för en­skil­da fas­tig­hets­ä­ga­re och hem­bygdsvän­ner. Skrif­ten om­fat­tar 40 oli­ka lant­li­ga mil­jö­er. Någ­ra har ta­gits bort se­dan sist och and­ra har lagts till. 13 nya mil­jö­er har till­kom­mit.

När man ta­lar om pit­to­res­ka mil-

”Det här är ju ing­en vetenskap ut­an ett ur­val som vi har gjort för att lyf­ta fram mil­jö­er vär­da att be­va­ra”

BJÖRN AHNLUND be­byg­gel­se­an­tik­va­rie Kul­turmil­jö Hal­land

jö­er är det kanske kons­tigt att ett av de nya om­rå­de­na som kom­mit med är Ring­hals.

– Det är in­te ba­ra de vack­ra stäl­le­na som vi pe­kar på. Det här hand­lar om uni­ka, lant­li­ga och in­tres­san­ta mil­jö­er från 1900-ta­let och Ring­hals är en av dem, sä­ger Björn Ahnlund.

NÄR HAN BLIR om­bedd att lyf­ta fram tre pär­lor bland de tret­ton nya näm­ner han Kär­ra­dal, Vik och Sol­bac­ken.

– Kär­ra­dal är en triv­sam mil­jö som bå­de har kvar en gam­mal by­käns­la med gam­la går­dar till­sam­mans med som­mar­hus som byggts där se­dan 1910. Det är vik­tigt att be­va­ra så­da­na stäl­len längs kus­ten som är så hårt ex­plo­a­te­rat.

Hu­sen har byggts på ber­get ut­an att man har sprängt in­nan.

– Det här stäl­let speg­lar det ty­pis­ka hal­länds­ka som­mar­li­vet så som det har sett ut se­dan 1900-ta­let.

FOLKPARKERNA ÄR EN svensk tra­di­tion som ock­så re­pre­sen­te­ras i boken. Plat­sen he­ter Sol­bac­ken.

– Det är ock­så en pär­la som lig­ger så fint vid en sjö. Fest­plat­sen i form av folk­par­ken speg­lar nö­jes- och fri­tids­li­vet på 1900-ta­let.

Vik är en väl­be­va­rad by i skogs­mil­jö som Björn Ahnlund gär­na lyf­ter fram.

– Det är en tra­di­tio­nell by i skogs­mil­jö med väl­be­va­ra­de hus med uppod­la­de mar­ker runt om som vi­sar hur det såg ut på många plat­ser.

DET HAR IN­TE va­rit helt lätt, be­rät­tar Björn Ahnlund, att sov­ra och väl­ja bland al­la fi­na mil­jö­er i Hal­land.

– Det här är ju ing­en vetenskap ut­an ett ur­val som vi har gjort för att lyf­ta fram mil­jö­er vär­da att be­va­ra, sä­ger Björn Ahnlund.

BÖR BE­VA­RAS. Runt Vik finns bå­de löv- och barr­skog. Sko­gen är värd att be­va­ra an­ser för­fat­tar­na.

Bild: KUL­TURMIL­JÖ HAL­LAND

Bild: KUL­TURMIL­JÖ HAL­LAND

VIK. Trak­ten kring Vik präglas av en­sam­går­dar och mind­re by­ar om­giv­na av ber­gig och sko­gig ter­räng. Vik nämns förs­ta gång­en 1592.

Bild: KUL­TURMIL­JÖ HAL­LAND

FEST­PLAT­SEN. Tra­di­tio­nen att gå till Folk­par­ken och dan­sa är ett min­ne av som­rar­na för många. Sol­bac­ken är en plats som på­min­ner omd et­ta.

Bild: KUL­TURMIL­JÖ HAL­LAND

KÄR­RA. Kär­ra­dal be­skrivs som en triv­sam mil­jö och som vik­tig att ex­plo­a­te­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.