Di­ding nöjd även om han för­lo­rar snat­te­ri-må­let

Hallands Nyheter - - Varberg - MAR­TIN ERLANDSSON 010-471 53 40 mar­tin.erlandsson@hn.se

I dag faller do­men i må­let där Lasse Di­ding har an­kla­gat po­li­ti­kern Sven An­ders­son för snat­te­ri. – Jag har upp­nått mitt syf­te även om han blir frikänd, sä­ger Di­ding.

Den kän­de ho­tel­lä­ga­ren pub­li­ce­ra­de sent på tis­dag kväll en lång text på sin Fa­ce­book-si­da som av­slu­ta­des med en för­hopp­ning om att rätts­fal­let för Sven An­ders­son (M) ”kan bli bör­jan på nå­got nytt och att han kan ta tag i det­ta /…/ ett tvångs­mäs­sigt miss­bruks­be­te­en­de”.

– Jag vil­le ge min bild och be­rät­ta att jag kän­de mig tvung­en att age­ra, ef­tersom hans spring här tog så myc­ket tid från min per­so­nal. Var­je gång jag sa till Sven trod­de jag att det skul­le slu­ta, men han fort­sat­te, sä­ger Lasse Di­ding, som jäm­för med när han själv åk­te fast för rat­to­nyk­ter­het 2005 och tving­a­des sö­ka hjälp.

LOKALPOLITIKERN an­kla­gas för att ha snat­tat en bit bröd från Ho­tell Gäs­tis.en frå­ga som råd­man­nen Gerd Möl­lers mås­te stäl­la sig är om Sven An­ders­son har hand­lat i god tro, som han häv­dar, el­ler om han viss­te att han in­te läng­re var väl­kom­men att häm­ta gra­tis fi­ka.

– Jag vil­le in­te tvinga min per­so­nal att vitt­na om när Sven blev port­för­bju­den. Då för­lo­rar jag hell­re må­let, sä­ger Di­ding till HN.

Blir du be­svi­ken om du för­lo­rar och mås­te be­ta­la al­la rät­te­gångs­kost­na­der?

– Pro­ble­met har re­dan för­svun­nit, så jag är nöjd och ef­tersom jag har en för­säk­ring be­hö­ver jag ba­ra be­ta­la själv­ris­ken. Hur det än går finns det ba­ra för­lo­ra­re. Jag kom­mer in­te att dri­va det vi­da­re.

Skat­te­be­ta­lar­na står väl ock­så för en del av no­tan?

– Ja, och jag för­står dem som blir för­ban­na­de och tyc­ker att jag ut­nytt­jar rätts­vä­sen­det för en skit­grej, men jag såg ing­en an­nan ut­väg. Sam­ti­digt mås­te möj­lig­he­ten att väc­ka en­skilt åtal fin­nas i en rätts­stat, sä­ger han.

Di­ding be­rät­tar ock­så att han in­te skul­le ha ”hängt ut” Sven An­ders­son på Fa­ce­book om de bå­da in­te ha­de va­rit of­fent­li­ga per­so­ner.

– Jag tyc­ker in­te il­la om Sven och öns­kar in­te ho­nom nå­got an­nat än gott. Jag ha­de ett stort an­svar som un­der många år tillät ho­nom att ha Gäs­tis som sin vär­mestu­ga.

Sven An­ders­son skri­ver till HN att han in­te vill läm­na nå­gon kom­men­tar.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM/ARKIV

HOTELLMILJONÄR. När po­li­sen la­de ner ut­red­ning­en om snat­te­ri väck­te Lasse Di­ding en­skilt åtal mot Sven An­ders­son (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.