Hal­ländskt S-upp­ror mot Löfven

Hallands Nyheter - - Nyheter - ISABEL BARK 010-471 51 20 ib@hn.se

Socialdemokrater i Hal­land och i väst­ra Sve­ri­ge krä­ver mer av Ste­fan Löfven i frå­gan om hur vins­ter i väl­fär­den ska re­gle­ras. – Vi mås­te tän­ka på det­ta som ett par­ti, sä­ger Mar­git Bik (S).

Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven har ti­di­ga­re gått ut med att han vill se vinst­be­gräns­ning­ar in­om sko­lan. Men det räc­ker in­te, me­nar Mar­git Bik (S), om­buds­man i Halmstad och de­le­ga­tions­le­da­re i Hal­land.

– Det är in­te ba­ra vi i Hal­land som tyc­ker det, ut­an he­la den väst­svens­ka de­le­ga­tio­nen. Vi tyc­ker an­norlun­da i vinst­frå­gan än för­sla­get till kon­gres­sen, sä­ger Mar­git Bik.

PÅ LÖR­DAG IN­LEDS en fem da­gar lång S-kon­gress i Gö­te­borg. In­för den har 74 av 350 om­bud nu gjort re­volt för att få till ett tyd­li­ga­re kon­gress­be­slut om vins­ter­na in­om väl­fär­den.

Om­bu­den krä­ver en ”sträng re­gle­ring av vinst­drif­ter in­om he­la väl­fär­den - vård, sko­la och om­sorg” och in­te ba­ra i sko­lan.

– Det här hand­lar om he­la väl­fär­den och hur vi ska fi­nan­si­e­ra den med vå­ra skat­te­peng­ar. Det kom­mer att bli en dis­kus­sion på kon­gres­sen och det är ba­ra nyt­tigt och bra, me­nar Mar­git Bik.

Bland Socialdemokrater i Hal­land och Västsve­ri­ge finns ett ut­brett miss­nö­je om hur par­ti­et hit­tills han­te­rat frå­gan om vins­ter i fö­re­tag som be­dri­ver pri­va­ta sko­lor, pri­va­ta äldre­bo­en­den, som drivs en­ligt la­gen om val­fri­het (LOV), och pri­va­ta as­si­stans­bo­lag, som ver­kar in­om la­gen om stöd och ser­vice för funk­tions­ned­sat­ta per­so­ner (LSS).

Hur stor är chan­sen att ni får ge­hör för era för­slag?

– Vi mås­te tän­ka på det­ta som ett par­ti, vad vill vi socialdemokrater i fram­ti­den? Då har vi en god chans. Vi vill mer med väl­fär­den än att ba­ra de­la ut vinst.

När par­ti­et rös­ta­de i frå­gan 2013 var re­pre­sen­tan­ter­na splitt­ra­de i två de­lar och det he­la slu­ta­de med en kom­pro­miss.

I Halmstad lig­ger fo­kus på hur äldre­omsor­gen ska han­te­ras och fi­nan­sie­ras i fram­ti­den, men även frå­gan om Lss-bo­en­den.

Mar­git Bik vill även ve­ta hur pla­ner­na ser ut för den pal­li­a­ti­va vår­den (vård i li­vets slut­ske­de) i Sve­ri­ge.

– Jag tror även vi kom­mer att dis­ku­te­ra ar­bets­rät­ten. Många är emot hyv­ling­en, att ar­bets­gi­va­re kan dra ned på ar­bets­ti­den hur som helst, sä­ger Mar­git Bik.

En an­nan het frå­ga är den om tig­ge­ri­för­bud.

– Vi i Hal­lands­de­le­ga­tio­nen ser in­te att det är den vägen vi vill gå. Det vo­re bätt­re att ha ett för­bud mot fat­tig­dom.

”Vi tyc­ker an­norlun­da i vinst­frå­gan än för­sla­get till kon­gres­sen.”

MAR­GIT BIK (S)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.