Jour­na­ler tvingas på re­gi­o­nen

Hallands Nyheter - - Nyheter - YVONNE PERSSON 010-471 51 84 yp@hn.se

”Frå­gan är om det är okej att en pri­vat vård­gi­va­re läg­ger över an­sva­ret och kost­na­den för si­na jour­na­ler på det all­män­na.”

STAFFAN JO­HANS­SON kansli­chef, Re­gi­on Hal­land

Re­gi­on Hal­land mås­te ta hand om 203 hyll­me­ter med gam­la jour­na­ler och rönt­gen­bil­der från Spens­hults sjuk­hus. Det har Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len sla­git fast. – Ett väl­digt märk­ligt be­slut, kon­sta­te­rar re­gi­o­nens kansli­chef Staffan Jo­hans­son.

Frå­gan om vad som ska hän­da med Spens­hults jour­na­ler har va­rit på ta­pe­ten än­da se­dan 2014, då man för­lo­ra­de re­gi­o­nens upp­hand­ling av reu­ma­ti­ker­vård i Hal­land. Av­ta­let gick i stäl­let till Ca­pio Mo­ve­ment och verk­sam­he­ten i Spens­hult av­veck­la­des.

SJUKHUSETS ÄGARE, dans­ka Trans­me­di­ca A/S, an­sök­te då hos In­spek­tio­nens för vård och om­sorg, IVO, om att Re­gi­on Hal­land skul­le ta över all me­di­cinsk do­ku­men­ta­tion. Se­dan 1953 har det hun­nit bli 160 hyll­me­ter pa­ti­ent­jour­na­ler, 43 hyll­me­ter rönt­gen­bil­der och ett di­gi­talt jour­na­lar­kiv, som fort­fa­ran­de står kvar på Spens­hult.

– Trans­me­di­ca me­nar att de nu har lagt ner sin svens­ka verk­sam­het, men de har fort­fa­ran­de av­tal med oss, där de an­li­tar un­der­le­ve­ran­tö­rer. Den prin­ci­piellt in­tres­san­ta frå­gan är om det är okej att en pri­vat vård­gi­va­re läg­ger över an­sva­ret och kost­na­den för si­na jour­na­ler på det all­män­na. Det hand­lar om myc­ket peng­ar, me­nar Staffan Jo­hans­son.

ÄVEN OM MÅNGA av jour­na­ler­na är gam­la för­kla­rar kansli­che­fen att de fort­fa­ran­de an­vänds dag­li­gen.

– Det hand­lar om upp mot tio för­fråg­ning­ar om da­gen från and­ra vård­gi­va­re. För­u­tom att vi ska hit­ta plats till al­la jour­na­ler­na så mås­te vi ock­så an­stäl­la per­so­nal som ad­mi­ni­stre­rar ut­läm­nan­det av upp­gif­ter och be­gär in med­gi­van­de från be­rör­da pa­ti­en­ter.

IVO såg där­e­mot inga pro­blem med det­ta ut­an be­vil­ja­de Trans­me­di­cas an­sö­kan om att läm­na över sitt jour­na­lar­kiv. Re­gi­on Hal­land över­kla­ga­de först till kam­mar­rät­ten och där­ef­ter till Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len, men fick i bå­da fal­len en märk­lig dom.

DOMSTOLARNA KON­STA­TE­RAR att IVO:S be­slut bå­de får eko­no­mis­ka och ad­mi­nist­ra­ti­va kon­se­kven­ser för re­gi­o­nen, men ef­tersom be­slu­tet rik­tar sig till den sö­kan­de, Trans­me­di­ca, så har in­te Re­gi­on Hal­land så kal­lad ta­le­rätt och kan där­med in­te över­kla­ga.

– Det här blir ju prin­ci­piellt in­tres­sant för he­la lan­det, och även Sve­ri­ges Kom­mu­ner och Lands­ting har en­ga­ge­rat sig i vår sak. Det är in­te ovan­ligt att lands­ting får ta över an­sva­ret för jour­na­ler när ex­em­pel­vis en pri­vatprak­ti­se­ran­de lä­ka­re går i pen­sion, men då hand­lar det om helt and­ra mäng­der. Det här är den ab­so­lut störs­ta över­läm­ning­en som skett mel­lan en pri­vat vård­gi­va­re och det all­män­na, sä­ger Staffan Jo­hans­son.

Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­lens be­slut går dock in­te att över­kla­ga och för Re­gi­on Hal­land är det nu ba­ra att bi­ta i det su­ra äpp­let.

– Vi kom­mer att föl­ja be­slu­tet och för­be­re­da ett mot­ta­gan­de. Vi har ar­kivut­rym­me up­pe på sjuk­hu­set, som var tänk­ta att räc­ka i minst 25 år till. Nu för­svin­ner gans­ka myc­ket av det, sä­ger Staffan Jo­hans­son.

Bild: JARI VÄLITALO

60 ÅRS DO­KU­MEN­TA­TION. På Spens­hult för­va­ras fort­fa­ran­de 160 hyll­me­ter pa­ti­ent­jour­na­ler och 43 hyll­me­ter rönt­gen­bil­der från sjukhusets långa verk­sam­het. Nu är det klart att Re­gi­on Hal­land tvingas ta över dem. Mo­na Bengts­son har fram till nu ad­mi­ni­stre­rat jour­na­ler­na åt Spens­hult/trans­me­di­ca.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.