Fri­lufts­te­a­tern rustas upp för 4 mil­jo­ner

NÖD­VÄN­DIG IN­VE­STE­RING: VALLARNA FÅR 22 NYA TOALETTER

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Le­na Lyx­ell 010-471 52 68 ∙ le­na.lyx­ell@hn.se

Som­ma­rens be­sö­ka­re på far­sen och allsång­en på Vallarna kom­mer att upp­täc­ka en nöd­vän­dig för­bätt­ring. Just nu pågår byg­get av 22 nya toaletter.

För en må­nad se­dan togs de pro­vi­so­ris­ka bygg­na­der­na bort, som un­der år av un­der­håll­ning och allsång på Vallarna in­ne­bu­rit en lätt­nad för be­sö­kar­na.

Den 16 ju­ni ska den nya bygg­na­den va­ra klar. Den pla­ce­ras på sam­ma plats som de gam­la to­a­let­ter­na, men i stäl­let för tre oli­ka bygg­na­der byggs en sam­man­häng­an­de på 128 kvadrat­me­ter. Den ska för­u­tom nya toaletter (21 för be­sö­ka­re och en för per­so­nal) in­ne­hål­la för­råds­ut­rym­men, kon­tor och per­so­nal­rum. Tak­höj­den blir 3,9 me­ter.

– VI HAR för­sökt hål­la ner måt­ten för att bygg­na­den ska an­pas­sas till mil­jön, för­kla­rar kom­mu­nens pro­jekt­le­da­re Li­nus Re­de­vall.

An­pass­ning­en till mil­jön in­ne­bär dess­utom att bygg­na­den ska må­las i sam­ma rö­da färg som öv­ri­ga bygg­na­der.

– Vi ska in­te ha någ­ra vi­ta kn­ut­brä­dor, för att bygg­na­den ska ly­sa upp så li­te som möj­ligt i sko­gen. Det en­da som blir vitt är dör­rar­na, sä­ger Li­nus Re­de­vall.

VID PLA­NE­RING­EN AV byg­get var det vik­tigt för kul­tur- och fri­tids­för­valt­ning­en att be­hål­la så många

av de gam­la trä­den som väx­er på om­rå­det som möj­ligt, men två fick så­gas ner för att byg­get skul­le kun­na ge­nom­fö­ras.

I SLU­TET AV för­ra året, i sam­band med att bud­ge­ten för 2017 an­togs la kom­mu­nen sam­man­lagt 4,1 mil­jo­ner kro­nor för in­ve­ste­ring­ar på fri­lufts­te­a­tern. Se­dan dess har pla­ne­ring­en va­rit i full gång.

– Det är en snabb pro­cess, för­kla­rar Li­nus Re­de­vall.

To­a­lett­bygg­na­den ska va­ra klar till som­ma­ren och till hös­ten fort­sät­ter ar­be­tet med att rus­ta upp fri­lufts­te­a­tern. Då ska sitt­plat­ser­na och om­rå­det kring sce­nen frä­schas upp.

Kul­tur- och fri­tids­för­valt­ning­en sam­ar­be­tar med sin hy­res­gäst 2En­ter­tain när det gäl­ler för­bätt­ring­ar på te­a­tern.

– Vi har en di­a­log och lyss­nar på de­ras be­hov ef­tersom de vet hur flö­det av be­sö­ka­re ser ut, för­kla­rar Mi­kael Gar­destrand-bengts­son, ut­veck­la­re hos kul­tur- och fri­tids­för­valt­ning­en.

FÖR­RA ÅRET VAR det 20-års­ju­bi­le­um för bå­de Allsång på Vallarna och far­sen på Vallarna. Med ti­den har an­lägg­ning­en ut­veck­lats suc­ces­sivt, men nu är det dags för ett stör­re grepp.

Bo Lil­je­dahl och Mats Persson fick 1996 frå­gan om de kun­de ord­na en allsång­s­kväll på Vallarna.

”Vi räk­na­de med att det skul­le kom­ma upp­åt 50 per­so­ner. Men det blev 800”, har Mats Persson ti­di­ga­re be­rät­tat i en intervju i HN.

”Vi har för­sökt hål­la ner måt­ten för att bygg­na­den ska an­pas­sas till mil­jön” LI­NUS RE­DE­VALL

pro­jekt­le­da­re

GE­NOM ÅREN HAR allsång­en bli­vit en rik­tig publik­mag­net på mån­dags­kväl­lar­na i ju­li, och än­nu fler har ta­git sig till Vallarna för att se far­sen. För­ra året, som var ett ju­bi­le­um­sår även för far­sen på Vallarna, loc­ka­de 57 000 be­sö­ka­re.

BEHOVSPRÖVNING. Här byggs 22 nya toaletter som ska gö­ra till­va­ron för fri­lufts­te­a­terns be­sö­ka­re lätt­sam­ma­re. Li­nus Re­de­vall är kom­mu­nens pro­jekt­le­da­re.

Bild: OLA FOLKESSON

Bild: HN/ARKIV

TU­SEN­TALS BE­SÖ­KA­RE. Många har ge­nom åren be­sökt nå­gon av to­a­let­ter­na på te­a­tern. Att de gjort sitt är nog al­la över­ens om.

Bild: HN/ARKIV

TJU­GO­FÖRS­TA SÄ­SONG­EN. Bo Lil­je­dahl och Mats Persson lad­dar för än­nu en allsångs­som­mar.

Bild: HN/ARKIV

TILL HÖS­TEN. När som­mar­sä­song­en är över kom­mer även sitt­plat­ser­na och om­rå­det kring sce­nen att rustas upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.