Fem frå­gor till Ulrika Ec­ker­sand

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MA­RIA HJULSTRÖM

... som är ny ord­fö­ran­de för Na­tur­skydds­för­e­ning­en i Fal­ken­berg.

* I mars till­träd­de du på ord­fö­ran­de­pos­ten ef­ter Mar­ga­re­ta Bengts­son. Vem är du? – Jag är in­tres­se­rad av glo­ba­la ener­gi­och mil­jöfrå­gor. Ti­di­ga­re un­der­vi­sa­de jag i ener­gi på hög­sko­lan men nu ar­be­tar jag som ad­mi­nist­ra­tör på Fal­ken­bergs bo­stad.

* Hur länge har du va­rit med­lem i Na­tur­skydds­för­e­ning­en? – Jag har va­rit med­lem till och från se­dan jag var li­ten. I Fal­ken­berg har jag va­rit med se­dan 2004.

* Hur känns det att sit­ta som ord­fö­ran­de? – Det är spän­nan­de. Det är vik­ti­ga frå­gor vi han­te­rar. I Fal­ken­berg har vi 1 200 med­lem­mar och det är ett stort an­svar att va­ra ord­fö­ran­de. Men jag tyc­ker att sty­rel­sen som hel­het har en bra bredd för att kun­na ge ett bra stöd.

* Vad vill du åstad­kom­ma? – På rak arm kan jag sä­ga att vi mås­te för­sö­ka få fler en­ga­ge­ra­de unga att gå med. Det svå­ra är att få dem att bli ak­ti­va med­lem­mar. Vi tror att vi be­hö­ver ta till an­nat än ba­ra ar­ran­ge­ra ut­flyk­ter, vil­ket vi är bra på och drar myc­ket folk. Till hös­ten har vi fun­de­ring­ar på ett sam­ar­be­te med Rikste­a­tern i Fal­ken­berg och even­tu­ellt även på att vi­sa film på Fol­kets hus. – Vi be­hö­ver tän­ka li­te mer på hur män­ni­skan på­ver­kar mil­jön, till ex­em­pel ge­nom kon­sum­tion.

* Är det någ­ra spe­ci­el­la frå­gor ni kom­mer att dri­va i Fal­ken­berg? – Det som är ak­tu­ellt just nu är mcra­cet som någ­ra vill hål­la på Skrea strand i höst. Det är ett för­slag som vi tyc­ker är olämp­ligt. – Det byggs väl­digt myc­ket i kom­mu­nen just nu och då är bra håll­bar­het nå­got som mås­te tas med i ar­be­tet. Vi i Na­tur­skydds­för­e­ning­en vill att man tän­ker i mil­jö­ba­nor ti­digt i bygg­pro­ces­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.