Kvin­nor fast­nar på jour­bo­en­den

Bo­stads­bris­ten gör att sju av tio på flykt ne­kas skydd

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Kvin­nor som flytt un­dan våld tvingas bo kvar på kvin­no­jou­rer­nas bo­en­den allt läng­re tid. På fy­ra år har an­ta­let dygn som kvin­nor bor på jou­rer­na ökat med över 20 da­gar. Följ­den blir att jou­rer­na tvingas ne­ka sju av tio nya som sö­ker stöd.

Det blir allt svå­ra­re för kvin­nor att kom­ma vi­da­re från kvin­no­jour till per­ma­nent bo­stad, en­ligt ny sta­tistik från kvin­no­jour­för­bun­det Uni­zon. I fjol bod­de kvin­nor i snitt 61 dygn på Uni­zons skyd­da­de bo­en­den, jäm­fört med 40 dygn för fy­ra år se­dan – en ök­ning med 50 pro­cent.

För­kla­ring­en är bo­stads­bris­ten.

– Det hand­lar om att de in­te kan flyt­ta ut när de är re­do att flyt­ta ut, för att det in­te finns en per­ma­nent bo­stad för dem. Kon­se­kven­sen blir att he­la det van­li­ga li­vet stan­nar upp. Det blir svårt att bör­ja ett liv fritt från våld, att sö­ka nya jobb el­ler bör­ja stu­de­ra, sä­ger Ol­ga Persson, ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re på Uni­zon.

När ti­den på jou­ren rin­ner ut står va­let för många mel­lan att gå till­ba­ka till den man som miss­hand­lat dem el­ler bli hem­lös. Ti­di­ga­re un­der­sök­ning­ar har vi­sat att åt­ta av tio kom­mu­ner bris­ter i stö­det till den här grup­pen. Kvin­nor hän­vi­sas till allt från osäk­ra andra­hands­kon­trakt till plats på vand­rar­hem. En del ser till slut ing­et an­nat val än att åter­vän­da hem, vil­ket kan få ka­ta­stro­fa­la följ­der.

När kvin­nor blir kvar på jou­rer­nas bo­en­den ska­par det ock­så brist på plat­ser, vil­ket gör att fär­re nya kvin­nor och barn får stöd. I fjol fick en­bart tre av tio som sök­te skydd plats på Uni­zons kvin­no­jou­rer.

– Att vi ne­kar många är olyck­ligt på fle­ra oli­ka sätt. När det är en akut si­tu­a­tion och kvin­nan är mo­ti­ve­rad att läm­na en våld­sam man är det vik­tigt att sam­häl­let age­rar snabbt, så att hon in­te blir över­ta­lad att gå till­ba­ka till en våld­sam man som ho­tar och för­föl­jer hen­ne, sä­ger Ol­ga Persson.

För att lö­sa pro­ble­met mås­te po­li­tis­ka in­sat­ser till – och det är in­te en­bart en frå­ga för so­ci­al­tjäns­ten, fram­hål­ler hon.

– Frå­gan be­hö­ver de­fi­ni­tivt lyf­tas upp på en an­nan ni­vå. Bå­de med pri­va­ta och kom­mu­na­la bo­stads­bo­lag men ock­så gi­vet­vis med po­li­ti­ker­na som fat­tar be­slut om på vil­ket sätt vi byg­ger bo­stä­der. Att en­sam­stå­en­de mam­mor som vill star­ta ett liv ut­an en våld­sam man fak­tiskt ska ha möj­lig­het att kun­na bo nå­gon­stans, sä­ger Ol­ga Persson.

Åt­gär­der hon näm­ner är sam­ar­be­te mel­lan kom­mu­ner och bo­stads­bo­lag, hy­res­ga­ran­ti­er och spe­ci­el­la för­turs­sy­stem för vålds­ut­sat­ta.

An­ja Haglund/tt

FOTO: HAS­SE HOLM­BERG/TT

På fy­ra år har an­ta­let dygn som kvin­nor bor på Uni­zons jour­bo­en­den ökat med 50 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.