Löfven vill stop­pa straff­ra­batt

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

PO­LI­TIK. Re­ge­ring­en vill se över straff­ra­bat­ter­na för unga kri­mi­nel­la. En­ligt stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven är det ett vik­tigt steg i kam­pen mot gäng­brotts­lig­he­ten.

– Ja, spe­ci­ellt vid de grova brot­ten tyc­ker vi att det är fel. Är du 19 år och är grovt kri­mi­nellt be­las­tad, att man då ska ha straff­lind­ring är in­te rätt, sa­de Löfven un­der en rund­vand­ring i Gö­te­borg.

I dag ges vad som i dag­ligt tal kal­las för straff­ra­batt till per­so­ner som var un­der 21 år då brot­tet be­gicks. (TT)

FOTO: THO­MAS JO­HANS­SON/TT

Ste­fan Löfven var på be­sök i Gö­te­borg och fick bland an­nat en rund­vand­ring i Nords­tan för att pra­ta om trygg­hets­ar­be­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.