Ro­bot­testet ing­en slump

Ex­pert: Nord­ko­rea ”rå­kar” pas­sa på in­för mö­tet mel­lan USA:S och Ki­nas pre­si­den­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ba­ra da­gar fö­re mö­tet mel­lan USA:S pre­si­dent Do­nald Trump och Ki­nas pre­si­dent Xi Jin­ping upp­ges Nord­ko­rea ha av­fy­rat än­nu en ro­bot.

Upp­skjut­ning­en kan föl­jas av be­tyd­ligt all­var­li­ga­re pro­vo­ka­tio­ner. Syd­ko­rea be­dö­mer att Nord­ko­rea de när­mas­te da­gar­na kan ge­nom­fö­ra än­nu ett kärn­va­pen­test.

Med start i dag träf­fas Do­nald Trump och Ki­nas le­da­re Xi Jin­ping i Flo­ri­da i USA. På agen­dan, vid si­dan av han­dels­frå­gor, står Nord­ko­rea. Trump själv lyf­te frå­gan i en intervju med tid­ning­en Fi­nan­ci­al Ti­mes ny­li­gen:

– Om in­te Ki­na lö­ser Nord­ko­rea kom­mer vi att gö­ra det, sa­de han – men ut­an att pre­ci­se­ra vad han me­na­de.

Frå­gan är om de bå­da län­der­nas le­da­re kan enas om en ge­men­sam Nord­ko­re­a­lin­je. Jerker Hell­ström, sä­ker­hets­po­li­tisk ana­ly­ti­ker vid Total­för­sva­rets forsk­nings­in­sti­tut (FOI), är tvek­sam.

– Trump och Xi kom­mer att gå i clinch med varand­ra och jag tror in­te att vi kom­mer att få se nå­got prak­tiskt re­sul­tat, sä­ger han.

– Dels har man di­a­metralt mot­sat­ta in­tres­sen och det blir svårt att enas. Se­dan är det fle­ra and­ra sä­ker­hets­po­li­tis­ka frå­gor som ska upp på bor­det, som Tai­wan och re­la­tio­nen mel­lan Ja­pan och Ki­na. Jag tror i slutän­dan att det blir en öv­ning där de bå­da tar pul­sen på varand­ra.

Si­tu­a­tio­nen på den ko­re­ans­ka halvön har bli­vit allt mer spänd de se­nas­te må­na­der­na med en rad ak­tio­ner från Nord­ko­re­as håll.

– Man kan ge­ne­rellt sä­ga att Nord­ko­rea har ut­veck­lat sin för­må­ga på ett sätt som vi ald­rig sett ti­di­ga­re och att man in­te har någ­ra som helst pla­ner att bac­ka ban­det och för­hand­la om sitt kärn­va­pen­och ro­bot­pro­gram, sä­ger Hell­ström.

Syd­ko­re­ans­ka sä­ker­hets­ex­per­ter var­nar för att en upptrappning i form av ett kärn­va­pen­test kan ske in­om kort.

– Vi har upp­gif­ter som ty­der på att Nord­ko­rea kom­mer att ge­nom­fö­ra ett sjät­te kärn­va­pen­prov un­der den förs­ta vec­kan i april, sa­de en ano­nym mi­li­tärkäl­la i för­ra vec­kan till den syd­ko­re­ans­ka tid­ning­en Joong­ang Il­bo.

Chang Yong-se­ok, fred­soch kon­flikt­fors­ka­re vid Se­ouls uni­ver­si­tet, är av sam­ma åsikt.

– Det finns en möj­lig­het att Nord tar det här ett steg vi­da­re och ge­nom­för ett kärn­va­pen­test ... be­ro­en­de på ut­gång­en av mö­tet (i USA), sä­ger han till ny­hets­by­rån AFP.

Ro­bo­ten som av­fy­ra­des un­der nat­ten till ons­da­gen svensk tid, och stör­ta­de i Ja­pans­ka ha­vet ef­ter cir­ka 60 kilo­me­ters flyg­färd, är en form av medel­di­stans­ro­bot. Den har be­teck­ning­en KN–15 och be­döms in­te som nå­got hot mot USA, en­ligt ame­ri­kansk mi­li­tär. Ak­tio­nen för­döm­des ge­nast från fle­ra håll, bland an­nat av Sve­ri­ges ut­ri­kesmi­nis­ter Mar­got Wall­ström (S).

Att Nord­ko­rea ge­nom­för­de testet vid den här tid­punk­ten är knap­past nå­gon slump, sä­ger Jerker Hell­ström.

– Nord­ko­rea fort­sät­ter med ett be­prö­vat kon­cept – att ge­nom­fö­ra tes­ter i sam­band med vik­ti­ga mö­ten.

– Det här gör man för att ut­veck­la en av­skräck­nings­för­må­ga och se­dan ”rå­kar” man pas­sa på när man får bäs­ta möj­li­ga upp­märk­sam­het. To­bi­as Österberg/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.