”Hur många fler barn ska dö in­nan Ryssland bryr sig?”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Det blev ett käns­lo­lad­dat mö­te i FN:S sä­ker­hets­råd om tis­da­gens miss­tänk­ta strids­ga­s­at­tack i Syrien.

USA:S Fn-am­bas­sa­dör Nik­ki Ha­ley sa­de i sitt an­fö­ran­de att allt pe­kar på att As­sa­dre­gi­men har an­vänt ke­mis­ka strids­me­del. Hon rik­ta­de sam­ti­digt hård kri­tik mot Ryssland.

– As­sad tän­ker in­te slu­ta an­vän­da ke­mis­ka strids­me­del för­rän Ryssland slu­tar att skyd­da ho­nom, sa­de hon.

Hon in­led­de sitt an­fö­ran­de med att vi­sa upp två bil­der på liv­lö­sa barn, och av­slu­ta­de med or­den:

– Hur många fler barn ska be­hö­va dö in­nan Ryssland bryr sig?

En­ligt det op­po­si­tio­nel­la Sy­ris­ka män­ni­sko­rättsob­ser­va­to­ri­et som be­va­kar kon­flik­ten från Stor­bri­tan­ni­en kräv­des minst 72 liv, varav ett 20-tal barn, i at­tac­ken.

Sy­ri­ens re­pre­sen­tant vid sä­ker­hets­rå­det ex­train­kal­la­de mö­te för­ne­ka­de att lan­det nå­gon­sin har an­vänt ke­mis­ka strids­me­del. Ryss­lands bi­trä­dan­de Fn-am­bas­sa­dör Vla­di­mir Safron­kov för­sva­ra­de Syrien och häv­da­de att det ut­kast till re­so­lu­tion som Stor­bri­tan­ni­en, Frankrike och USA har pre­sen­te­rat var onö­digt och allt­för för­has­tat, men han ställ­de sig bakom till­sät­tan­det av en ut­red­ning, rap­por­te­rar AFP.

Det två tim­mar långa mö­tet ajour­ne­ra­des ut­an om­röst­ning. För­hand­ling­ar­na fort­sat­te bakom stäng­da dör­rar. Ryssland har fle­ra gång­er ti­di­ga­re an­vänt sitt ve­to för att stop­pa re­so­lu­tio­ner i sä­ker­hets­rå­det om Sy­ri­en­kon­flik­ten. Sve­ri­ges FNam­bas­sa­dör Olof Skoog tror än­då att rå­det den här gång­en ska kun­na enas, in­om de när­mas­te da­gar­na.

– Ef­ter att ha lyss­nat på al­la de här in­läg­gen tror jag nog än­då att vi al­la kan enas om att stäl­la oss bakom en obe­ro­en­de ut­red­ning av vad som hänt i syf­te att stäl­la de an­sva­ri­ga till svars, sa­de Skoog till TT.

Att Ryssland kom­men­te­ra­de en­skil­da pa­ra­gra­fer i ut­kas­tet ty­der än­då på att Moskva är re­do att för­hand­la kring tex­ten, an­ser han.

Moskva har in­te för­ne­kat att det var ett sy­riskt fly­gan­fall som led­de till ka­ta­stro­fen, men häv­dar att ga­sen läck­te ut från en re­bell­kon­trol­le­rad bygg­nad som bom­ba­des av det sy­ris­ka flyg­vap­net.

USA:S pre­si­dent Do­nald Trump för­dö­mer at­tac­ken och be­skri­ver den som ”av­sky­värd” samt ”en skymf mot mänsk­lig­he­ten”, rap­por­te­rar Reu­ters.

Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven sä­ger i en skrift­lig kom­men­tar att ”Det finns inga ord för att be­skri­va bil­der­na på hur för­äld­rar för­sö­ker räd­da si­na barn från att kvä­vas av de gif­ti­ga ga­ser­na”.

Britt-ma­rie Sei­bold/tt

FOTO: BEBETO MATTHEWS/AP

USA:S Fn-am­bas­sa­dör, Nik­ki Ha­ley, vi­sa­de upp bil­der på liv­lö­sa barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.