Ste­ve Ban­non tvingas läm­na sä­ker­hets­råd

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

USA. Pre­si­dent Do­nald Trumps kon­tro­ver­si­el­le chefs­stra­teg Ste­ve Ban­non för­lo­rar sin per­ma­nen­ta plats i pre­si­den­tens na­tio­nel­la sä­ker­hets­råd, rap­por­te­rar ny­hetska­na­len Bloom­berg. Det väck­te stor upp­märk­sam­het och kri­tik att Ban­non fick plat­sen, ba­ra da­gar ef­ter att Trump till­trätt som pre­si­dent i ja­nu­a­ri. Ban­non an­ses ha kopp­ling­ar till de hö­gerex­tre­ma så kal­la­de alt-right­rö­rel­ser­na och var ti­di­ga­re ord­fö­ran­de för Trumps pre­si­dent­kam­panj.(tt)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.