Bä­ra el­ler bris­ta för Sten­son

Hallands Nyheter - - Sporten - CARL GÖ­RANS­SON/TT

Hen­rik Sten­son har in­te lyc­kats på Au­gus­ta – trots el­va för­sök. I årets US Mas­ters är det bä­ra el­ler bris­ta som gäl­ler. – Jag mås­te änd­ra på någon­ting. Ni har sett mitt fa­cit, sä­ger han.

Hen­rik Sten­son har spe­lat på Au­gus­ta Na­tio­nal var­je år se­dan 2006, fler gång­er än nå­gon an­nan svensk, men ald­rig slu­tat bätt­re än på 14:e plats. Den här gång­en kom­mer han dess­utom till årets förs­ta golf­major med två ra­ka mis­sa­de kval­grän­ser bakom sig.

Så vad ta­lar egent­li­gen för att världs­fem­man ska kun­na lyc­kas i år?

KANSKE ATT HAN den här gång­en kom­mer att gå på of­fen­si­ven och pla­ne­rar att an­vän­da dri­vern på be­tyd­ligt fler hål än ti­di­ga­re. Sten­son är helt en­kelt be­redd att ta li­te stör­re ris­ker, för att för förs­ta gång­en kun­na va­ra med och slåss om den grö­na se­ger­ka­va­jen på all­var.

– Det är hyf­sat ge­ne­röst och brett från tee och ruf­fen är in­te så tuff. Det ha­de va­rit an­norlun­da om man fått mer be­talt för att träf­fa fair­way, sä­ger han.

– Ta 13:e hå­let till ex­em­pel. Om jag kan slå 20 me­ter läng­re från tee och kom­ma runt hör­net li­te mer så vo­re det un­der­bart. Det är onek­li­gen li­te mer loc­kan­de att stå med en järn­sexa än en järn­fy­ra när man ska slå and­ras­la­get på par 5:an i den där si­do­lut­ning­en.

DET ÄR ING­EN hem­lig­het att Au­gus­ta-ba­nan in­te di­rekt är som klippt och sku­ren för Hen­rik Sten­sons spel. De som lyc­kas i Mas­ters är of­ta spe­la­re med na­tur­lig väns­ter­skruv och de all­ra skick­li­gas­te put­tar­na. Sten­son kan in­te räk­na in sig i nå­gon av de ka­te­go­ri­er­na.

Å and­ra si­dan är det här förs­ta gång­en som Sten­son kom­mer till Mas­ters som en ma­jor­vin­na­re, och den ny­bliv­ne 41-åring­en ut­strå­lar lugn och gott hu­mör in­för sin tolf­te start på Au­gus­ta. Han kon­sta­te­rar att se­gern i Bri­tish Open gav en lång­sik­tig kick för själv­för­tro­en­det – och då går det att ha över­se­en­de med sva­ga re­sul­tat de se­nas­te vec­kor­na.

– Det ha­de va­rit ro­li­ga­re att kom­ma in med två toppla­ce­ring­ar. Men det är som det är. Nu är det en ny vec­ka och tan­ken är att den här vec­kan ska va­ra den bäs­ta. Spe­let känns okej, det känns ab­so­lut in­te som att det är säm­re nu än and­ra gång­er som vi har va­rit här.

RE­DAN I BÖR­JAN av för­ra vec­kan hann Hen­rik Sten­son med en blixtvisit på Au­gus­ta. På hem­ma­ba­nan i La­ke No­na har ban­per­so­na­len den se­nas­te ti­den dess­utom sett till att ska­pa Mas­ters-snab­ba gree­ner och bra trä­nings­för­hål­lan­den för Sten­son.

– Jag har lagt myc­ket kraft på för­be­re­del­ser­na i år, för­mod­li­gen mer än nå­gon­sin, sä­ger han.

I dag tors­dag kom­mer ett förs­ta svar på hur långt Sten­sons spel kan räc­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.