Kom­pi­sar­na som har kul på hjul

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILSSON 010-471 53 42 mat­ti­as.nilsson@hn.se

Ju­li­an Se­lan­der, 11, och Hampus Win­berg, 10, från Träslövslä­ge hål­ler ihop i vått och torrt. När de träf­fas står de of­ta på si­na ska­te­board­brä­dor och klu­rar ut hopp och tricks.

Ef­ter­mid­dags­so­len vär­mer ne­re på Bre­a­red i Var­berg. Vå­ren är på in­gång och då åker ska­te­board­brä­dor­na fram. He­le­na Se­lan­der par­ke­rar bi­len en bit bort från ram­pen. Med sig har hon so­nen Ju­li­an och hans bäs­ta kom­pis Hampus som ska åka på be­tong­en.

– Jag kal­lar mig ”ex­tra­mam­ma” till Hampus. Kil­lar­na är ju med varand­ra jämt, sä­ger He­le­na.

– Vi träf­fa­des i Apel­vi­ken. Det var där vi bör­ja­de skej­ta med varand­ra, be­rät­tar Hampus Win­berg.

DET SA GE­NAST klick. Kil­lar­nas sto­ra­syst­rar åker ock­så ska­te­board, liksom de­ras fä­der. Så Ju­li­an och Hampus har kul­tu­ren i blo­det.

FAL­KEN­BERG IBK CUPVINNARE EF­TER DRA­MA­TIK

– Du fick en ska­te­board. Se­dan bör­ja­de du rul­la, skrat­tar He­le­na som även sit­ter med i sty­rel­sen för Var­bergs Ska­te­board­klubb som har cir­ka 130 med­lem­mar.

AL­LA ÄR IN­TE ak­ti­va täv­lingså­ka­re. Men Ju­li­an och Hampus är det.

– Vi är väl ute på nå­gon täv­ling en gång i må­na­den, si­ar Ju­li­an.

Ny­li­gen var de med på Skruv & ska­te i Sköv­de. Det är ett na­tio­nellt mäs­ter­skap. I klas­sen Ju­ni­or Bowl nå­de Ju­li­an en fin­fin tred­je­plats bakom Cal­le Öjert, Sub­sur­fers Hög­da­len Stock­holm och Vil­le Lun­dquist Falk, KFUM Frys­hu­set Stock­holm Ska­te­park.

– Man gör tricks me­dan man åker och får po­äng, sä­ger Ju­li­an.

– Som i en skål, el­ler en swimmingpool ut­an vat­ten, be­skri­ver mam­ma.

HAMPUS BLEV DE­LAD fem­ma i sam­ma klass - och sexa i stre­et­klas­sen.

– Det gick gans­ka bra. De and­ra som var med var myc­ket äld­re, sä­ger Hampus.

De bå­da 06:or­na går på An­kar­sko­lan och bru­kar skej­ta ett par gång­er i vec­kan.

– På vin­tern blir det Halmstad, ibland Mal­mö och Gö­te­borg, sä­ger He­le­na.

VISST ÄR HJÄL­MAR­NA på, liksom skydd för knän och arm­bå­gar. Men det kan gå il­la än­då. – Vi bru­kar ha mer skydd när vi är i ska­te­par­ker. Vi kör in­te li­ka hårt här, sä­ger Ju­li­an.

– Om man är rädd, då lär man sig ing­et. Man mås­te våga pro­va, även om det tar

TRÄSLÖVSLÄGES P04:OR VANN KLASS 1-SE­RI­EN

myc­ket stryk, sä­ger Hampus.

– Det här är ing­en sport som man kan va­ra ner­vös i som mam­ma, be­rät­tar He­le­na Se­lan­der.

DET MÄRKS ATT det är en tajt grupp. Al­la åker till­sam­mans på täv­ling­ar­na. Al­la gläds med nå­gon som lyc­kas. Man li­der med den som ram­lar och ska­dar sig.

Det är som Hampus Win­berg sä­ger om Ju­li­an:

– Vi är in­te sys­kon, men vi kal­lar varand­ra brö­der.

Bil­der: AN­NI­KA KARLBOM

BLEV TREA. Ju­li­an Se­lan­der blev trea på Ska­te & skruv i Sköv­de, in­of­fi­ci­ellt SM, i klas­sen Ju­ni­or Bowl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.