Sund­ha­ge vän­tar sig ett kraft­fullt Kanada

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Os-två­an Sve­ri­ge mot Os-tre­an Kanada. På Vånga­val­len får lands­la­get ett bra test in­för som­ma­rens EM. – Kanada har ett kraft­fullt spel. Jag vill se att vi står upp, sä­ger för­bunds­kap­te­nen Pia Sund­ha­ge.

Det är över 100 da­gar till Em-pre­miä­ren mot Tyskland i ne­der­länds­ka Bre­da. I ett av­se­en­de för­vän­tar sig Pia Sund­ha­ge att da­gens mot­stån­da­re Kanada upp­trä­der som tys­kor­na: in­ställ­ning­en att det är full fart fram­åt di­rekt från avspark.

– Tyskland kör ba­ra på. De förs­ta tio mi­nu­ter­na är ”crazy”. När vi spe­lar mot Kanada får vi li­te av en så­dan si­tu­a­tion och hur ska vi be­mäst­ra det? frå­gar sig Sund­ha­ge ef­ter trä­ning­en på Vånga­val­len i Trel­le­borg.

ANFALLSSTJÄRNAN Lot­ta Sche­lin del­tog på näs­ta he­la går­dags­trä­ning­en, men den lår­ska­da hon ådrog sig i Ro­sen­gårds Cham­pi­ons Le­a­gue-mö­te med Bar­ce­lo­na hål­ler hen­ne bor­ta från en plats i star­tel­van. Sve­ri­ge star­tar i stäl­let med Lin­kö­pings Lina Hur­tig och Eskilstu­nas Oli­va Schough.

– Lina är ut­ta­gen som for­ward nu, se­nast (Al­gar­ve cup) var hon med som mitt­fäl­ta­re. Nu är hon pig­ga­re i blic­ken och tar fler ini­ti­a­tiv. Jag tror att det är så en­kelt att hon slip­per tän­ka för­svars­spel, sä­ger Sund­ha­ge.

Mot Kanada i Trel­le­borg väl­jer Sund­ha­ge att stäl­la upp med en 4–4–2-for­ma­tion. Jo­se­fi­ne Jo­hans­son och Ca­ro­li­ne Se­ger tar hand om varsin kant och på in­ner­mitt­fäl­tet åter­finns Li­sa Dahl­kvist och Ko­so­va­re Aslla­ni.

DA­NI­EL KIHLSTRÖM

Bild: EMIL LANG­VAD

INNERMITTFÄLT. Li­sa Dahl­kvist och Ko­so­va­re Aslla­ni, här i mit­ten, bil­dar innermittfält när Sve­ri­ge på torsdagen mö­ter Kanada i en lands­kamp i Trel­le­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.