Ir­lands strejk­hot ”ett sund­hets­tec­ken”

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

”Tyskland kör ba­ra på. De förs­ta tio mi­nu­ter­na är ’crazy’. När vi spe­lar mot Kanada får vi li­te av en så­dan si­tu­a­tion och hur ska vi be­mäst­ra det?”

PIA SUND­HA­GE

På Ir­land ho­tar dam­lands­la­get med strejk på grund av ”för­öd­mju­kan­de” ar­bets­för­hål­lan­den. Kam­pen för­vå­nar in­te Sve­ri­ges för­bunds­kap­ten Pia Sund­ha­ge. – Det är ett sund­hets­tec­ken att re­a­ge­ra, sä­ger hon.

Det är 14 A-lands­lags­spe­la­re, där ma­jo­ri­te­ten spe­lar på ama­tör­ni­vå, som sä­ger att det är ohåll­bart att re­pre­sen­te­ra det ir­länds­ka lands­la­get ut­an att få var­ken er­sätt­ning för för­lo­rad in­komst el­ler match­bonus. Nu ho­tar spe­lar­na med boj­kot­ta lands­kam­pen mot Slo­va­ki­en näs­ta vec­ka.

– Det är en på­gåen­de kamp, sä­ger Sve­ri­ges för­bunds­kap­ten Pia Sund­ha­ge när si­tu­a­tio­nen för de ir­länds­ka spe­lar­na kom­mer på tal un­der lands­lags­läg­ret i Trel­le­borg.

MÅNGA AV DE ir­länds­ka spe­lar­na ska för­ra året ha lagt upp till 40 da­gar på att trä­na och för­be­re­da sig in­för lands­kam­per. För­u­tom ute­bli­ven er­sätt­ning ska spe­lar­na ha va­rit tvung­na att by­ta om på of­fent­li­ga toaletter.

En verk­lig­het som är vä­sen­skild ifrån de för­ut­sätt­ning­ar som da­gens topp­na­tio­ner har. In­nan Sund­ha­ge tog över Sve­ri­ge var hon för­bunds­kap­ten för USA (2007–2012) och från den ti­den minns svens­kan hur den ame­ri­kans­ka stjär­nan Christie Ram­po­ne en gång kla­ga­de på ho­tell­stan­dar­den un­der en sam­ling.

– DE GNÄLLDE på att det in­te var li­ka bra som her­rar­nas. Och då var det ett bra ho­tell, ska jag sä­ga. Jag var skit­nöjd. Men då sa­de hon: ”om in­te vi fort­sät­ter att krä­va och käm­pa, så går det bak­åt”.

Sund­ha­ge väl­kom­nar jäm­fö­rel­ser med and­ra na­tio­ner och and­ra spor­ter för att sät­ta fo­kus på jäm­ställd­he­ten in­om fot­bol­len.

– När man lyf­ter upp and­ra spor­ter och lyf­ter upp and­ra län­der får man ju en spe­gel­bild: hur gör vi? Och det är fak­tiskt väl­digt bra. Det kan fin­nas an­led­ning­ar till att vi gör oli­ka sa­ker, men man mås­te stäl­la den frå­gan. In­te ba­ra sä­ga att vi bru­kar gö­ra så­här. Det är det far­ligt – för då ha­de in­te dam­fot­bol­len va­rit nå­gon­stans. Då ha­de in­te jag sut­tit här i dag, sä­ger Pia Sund­ha­ge.

DA­NI­EL KIHLSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.