Ett uselt hoc­key­år ska ut­vär­de­ras

Hallands Nyheter - - Sporten - INGELA AHLBERG TT

Dam­kro­nor­na har gjort sin säms­ta sä­song på 14 år. Men först ef­ter en ut­vär­de­ring kan det bli tal om even­tu­el­la för­änd­ring­ar av lands­lags­led­ning­en. – Vår ut­gångs­punkt är att full­föl­ja vå­ra av­tal och för­bunds­kap­te­nen Leif Boork har kon­trakt till 2018, sä­ger ord­fö­ran­den An­ders Larsson.

Sve­ri­ge åk­te ut i kvarts­fi­nal i VM, 0–4 mot Fin­land, för tred­je året i följd. Vis­ser­li­gen var må­let för lands­la­get in­te hög­re ställt än en kvarts­fi­nal. Men med tan­ke på hur sä­song­en sett ut finns det all an­led­ning till oro med tan­ke på att en Os-sä­song vän­tar.

Dam­kro­nor­na ha­de in­för VM ba­ra vun­nit fy­ra mat­cher och för­lo­rat 15. Så då­ligt lands­kamp­sår har man in­te haft se­dan 2002–2003.

Ishoc­key­för­bun­dets ord­fö­ran­de An­ders Larsson sä­ger att ut­gångs­punk­ten är att för­bun­det full­föl­jer av­ta­len med si­na för­bunds­kap­te­ner. Men pre­cis som van­ligt ska det gö­ras en ut­vär­de­ring av Dam­kro­nor­nas sä­song, en ut­vär­de­ring som för­bun­dets ope­ra­ti­va led­ning gör och som se­dan sty­rel­sen tar be­slut om.

Leif Boork har valt att in­te ta ut ett par av Sve­ri­ges bäs­ta spe­la­re, Emma Eli­as­son och Jen­ni As­ser­holt, un­der he­la sä­song­en, nå­got han kri­ti­se­rats för och som ska­pat tur­bu­lens kring lands­la­get. Är det nå­got som man tit­tar på i ut­vär­de­ring­en?

– Nu da­gen ef­ter VM är det lätt att dra för­has­ta­de slut­sat­ser. Där­för är det vik­tigt att ut­vär­de­ring­en sker i lugn och ro ef­ter sä­song­en och då ska vi tit­ta på, in­te minst VM, och var­för det gick som det gick, vad vi kan lä­ra oss och vil­ka slut­sat­ser som kan dras, sä­ger Larsson.

Dam­kro­nor­na var se­dan i fjol klart för OS i Py­e­ong­chang näs­ta år. Fö­re VM sa­de SOK:S ord­fö­ran­de Glenn Östh att han var be­kym­rad över sä­song­ens då­li­ga re­sul­tat.

– Det är oro­an­de så klart, sa­de han till TT.

Vil­ka krav kan Sve­ri­ges olym­pis­ka kom­mit­té kom­ma att stäl­la in­för Os­sä­song­en?

– Det åter­står att se. Det är vik­tigt att vi har en di­a­log med SOK och att vi tar in in­put från dem i ut­vär­de­ring­en, sä­ger An­ders Larsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.