Lai­la Bi­a­li en ly­san­de jazz­stjär­na

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

KONSERTRECENSION

LAI­LA BI­A­LI TRIO Stads­bib­li­o­te­ket, Halmstad 4/4

Lai­la Bi­a­li in­le­der med att le­ka fram kristal­lis­ka to­ner vid fly­geln och ef­ter en stund bör­jar hon sjunga: ”I ca­me upon a child of God...”.det är ”Wood­stock”, Jo­ni Mit­chells 70-talspär­la som är en hyll­ning till ti­der­nas mest le­gen­da­ris­ka mu­sik­fes­ti­val. Sång­en blir sam­ti­digt ett slags pro­gram­för­kla­ring för kväl­len: den här ka­na­den­sis­ka ar­tis­ten rör sig fritt mel­lan jazz och rock. Det un­der­stryks av hen­nes and­ra num­mer, en hymn­lik­nan­de tolk­ning av Le­o­nard Co­hens ”Show me the pla­ce”.

– Vi vill fram­hål­la ”the gre­at ca­na­di­an song­book”, sä­ger Lai­la Bi­a­li och skrat­tar.

DET GÖR HON of­ta, även i mer sorg­li­ga sång­er. Hon le­ker med tan­gen­ter­na, dribb­lar i dis­kan­ten och fram­bring­ar gu­dom­ligt åsk­mul­ler i ba­sen. Hon tö­jer ut den lju­sa, kraft­ful­la rös­ten och blan­dar kän­da lå­tar med eg­na kom­po­si­tio­ner, i ly­hört sam­spel med ba­sis­ten Ge­or­ge Kol­ler och trum­mi­sen Fa­bio Rag­nel­li. Det är en ly­san­de kon­sert även om un­der­teck­nad, född med ett rock­hjär­ta, gär­na ha­de sett att hon sjöng någ­ra sång­er rakt upp och ner – ut­an his­nan­de vo­ka­la ut­flyk­ter. Mu­si­ken blir dock mer per­son­lig ef­ter pa­us när Lai­la Bi­a­li bju­der på någ­ra sång­er från sitt se­nas­te al­bum ”House of ma­ny rooms”.

Det hand­lar om hen­nes eget kros­sa­de hjär­ta i ”Up­si­de down”, en tung låt med mäk­ti­ga riff som blir ex­plo­siv mot slu­tet. ”You” från sam­ma al­bum har me­ra drag av ka­baré och Lai­la Bi­a­li imi­te­rar en såg. Hon har ett brett re­gis­ter och den go­da sma­ken att spa­ra de bäs­ta bi­tar­na till sist. ”I’ll ne­ver smi­le again” är en bal­lad där den 36-åri­ga ar­tis­ten läm­nar sitt in­stru­ment och sjung­er blän­dan­de vac­kert, till ett låg­mält komp från kontra­bas och, mot slu­tet, trum­mor.

FI­NA­LEN BLIR EN hit som vi an­nars kan hö­ra i en helt an­nan ver­sion, på TV4 var­je fre­dag. Lai­la Bi­a­li bru­kar lå­ta si­na lyss­na­re fö­re­slå vil­ka sång­er hon ska tol­ka, och en av dem har ti­di­ga­re fö­re­sla­git ”Let’s dan­ce”. Re­sul­ta­tet är snyggt, sväng­igt och helt su­ve­ränt, och ef­teråt kan vi al­la dan­sa hem ”un­der the moon­light, this se­ri­ous moon­light”.

PER KÅGSTRÖM 010-471 51 33 pk@hn.se Fot­not: Lai­la Bi­a­li Trio besöker Kungsbacka Te­a­ter 6 april, Fal­ken­berg Strand­bad 7 april och Os­beck­gym­na­si­ets au­la i Laholm 8 april.

Bild: JARI VÄLITALO

KARISMATISK. Lai­la Bi­a­li loc­ka­de en stor publik i Halmstad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.