Noah Cyrus vill le­va upp till sitt namn

MU­SIK: LIL­LA­SYS­TER HAR ING­ET EMOT ATT JÄM­FÖ­RAS MED MI­LEY

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - HANS LARSON/TT

17-åri­ga Noah Cyrus är född i en kän­dis­fa­milj. Men med jät­te­hit­lå­ten Ma­ke me (cry) i ryg­gen och yt­ter­li­ga­re en an­tå­gan­de sing­el i ar­se­na­len är hon re­do att stå på eg­na ben. Även om hon in­te har så myc­ket emot att jäm­fö­ras med sto­ra­sys­ter Mi­ley och pap­pa Bil­ly Ray.

Det har gått fort för Noah Cyrus. Hös­tens de­but­sing­el Ma­ke me (cry) har seg­lat högt upp på lis­tor­na värl­den över och se­dan dess har hon gäs­tat pratshowvär­dar som El­len De­ge­ne­res, Ja­mes Cor­den och Jim­my Fal­lon.

FULLÄNGDAREN NC-17 är i gör­ning­en och kom­mer – an­tag­li­gen – nå­gon gång un­der hös­ten. Men hit­tills har all fram­gång be­rott mer el­ler mind­re på en en­da låt.

– Ja, det är helt ga­let, sä­ger Noah Cyrus, när hon tar emot på ett ho­tell i Stock­holm.

– Ibland när folk gör in­ter­vju­er med mig kan jag tän­ka liksom ”var­för gör vi det här och vad pra­tar vi om?”, för jag vet ju in­te ens när mitt al­bum kom­mer.

Klart är i al­la fall att nya sing­eln Stay to­get­her mö­ter värl­den den 14 april.

– Ja! Jag är ex­al­te­rad. Det är en väl­digt ro­lig låt, jag kal­lar det en som­mar­låt, som man lyss­nar på med si­na vän­ner och ba­ra har det bra.

NOAH CYRUS HAR hit­tills va­rit in­blan­dad i skri­van­det av samt­li­ga lå­tar på NC-17.

Hon har av­slö­jat att en ti­di­ga­re re­la­tion är en del av te­ma­ti­ken på ski­van.

– Halv­vägs ge­nom ska­pan­det av al­bu­met var jag i ett för­hål­lan­de så ja, det finns lå­tar som hand­lar om det, och det finns de­fi­ni­tivt lå­tar om att in­te va­ra i ett för­hål­lan­de läng­re. Men det är in­te ett bre­a­kup-al­bum, för det finns en del ro­li­ga lå­tar, som ska få folk att må bra.

ÄN SÅ LÄNGE går det in­te rik­tigt att näm­na Noah Cyrus ut­an att hon för­knip­pas med sin fa­milj. Trots att hon in­te vill stå i skug­gan av sys­ter Mi­ley Cyrus har hon egent­li­gen ing­et emot jäm­fö­rel­sen.

– Det gör mig ing­et. Om du till ex­em­pel har ett äld­re sys­kon som spe­lar basket, och du själv bör­jar spe­la blir ni som sys­kon ock­så jäm­för­da. Det är ba­ra det att i min fa­milj hand­lar det om mu­sik och in­te om sport.

”Det kanske är an­norlun­da att en 17-åring ba­ra vill hänga med sin pap­pa, men jag tyc­ker helt en­kelt att han är den coo­las­te per­so­nen nå­gon­sin.”

NOAH CYRUS

PAP­PA BIL­LY RAY CYRUS, kanske mest känd för country­hit­ten Achy bre­aky he­art, blir ock­så of­ta en re­fe­rens­punkt i in­ter­vju­er.

Det stör in­te hel­ler Noah Cyrus. Tvärtom. Hans mu­sik har va­rit en stor in­spi­ra­tions­käl­la.

– Jag kan pra­ta om pap­pa i tim­mar, ut­an att trött­na på det. Det kanske är an­norlun­da att en 17-åring ba­ra vill hänga med sin pap­pa, men jag tyc­ker helt en­kelt att han är den coo­las­te per­so­nen nå­gon­sin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.