SVT stop­par po­pu­lä­ra få­gel­se­ri­en

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - 031-62 48 20 jo­han­na.hagstrom@gp.se

Näs­tan 900 000 tit­ta­re i ge­nom­snitt räck­te in­te. SVT tän­ker in­te gö­ra nå­gon and­ra sä­song av den po­pu­lä­ra täv­lings­re­a­li­tyn Det sto­ra få­gel­ä­ven­ty­ret.

På tis­dag är det fi­nal i SVT:S Det sto­ra få­gel­ä­ven­ty­ret. Da­ni­el Nor­berg och Ar­mand Krajnc gör, till­sam­mans med si­na ex­pert­skå­da­re, upp om se­gern i Pe­ru.

Kom­bi­na­tio­nen av na­tur­pro­gram och re­a­li­ty har bli­vit en publikfa­vo­rit på tis­dags­kväl­lar med ett snitt på 887 000 tit­ta­re, en­ligt mät­fö­re­ta­get MMS.

DESS­UTOM HAR PRO­GRAM­MET gett ett tyd­ligt upp­sving i in­tres­set för få­gel­skåd­ning, sä­ger se­ri­ens do­ma­re, den pro­fes­sio­nel­la få­gel­skå­da­ren Gi­gi Sahlstrand.

– Visst är det en stor ef­fekt! För­sälj­ning­en av ki­ka­re ökar, mi­na guid­ning­ar är över­ful­la och jag var och träf­fa­de klub­bar i hel­gen – al­la ser en ök­ning av an­ta­let med­lem­mar, sä­ger hon.

När hon be­sök­te Horn­bor­ga­sjön ny­li­gen kom fle­ra hund­ra per­so­ner fram och tac­ka­de för pro­gram­met.

– De blev helt be­stör­ta när jag sa att det in­te blir nå­gon sä­song två. Det är jät­tetrå­kigt. Man kan näs­tan und­ra om SVT in­te för­stod att det skul­le bli så po­pu­lärt? sä­ger hon.

PE­TER NYRÉN, pro­gram­be­stäl­la­re på SVT, me­nar att så in­te är fal­let.

– Det är helt en­kelt så att vi in­te rik­tigt har plats för en ny sä­song näs­ta vår. Det är li­te oli­ka pro­gram­sats­ning­ar som trängt sig fö­re, sä­ger han.

Pro­gram­mets ex­e­ku­ti­ve pro­du­cent Gö­ran Da­nas­ten tror att det kom­man­de valå­ret kan ha spe­lat in när pro­gram­led­ning­en tog sitt be­slut.

– Det är ett tufft pri­o­ri­te­rings­ar­be­te för att få re­sur­ser och slo­tar att räc­ka. 2018 är nog svå­ra­re än nå­gon­sin, då det är valår vil­ket är en jät­te­sats­ning som på­ver­kar ta­blån, sä­ger han.

HAN SÖR­JER ATT in­te få fort­sät­ta med pro­gram­se­ri­en.

– Vi i pro­duk­tio­nen är såklart jät­te­leds­na. Pro­gram­met har ta­gits emot väl­digt bra. Det ha­de va­rit kul att få ut­veck­la det ett steg till och gö­ra det än­nu bätt­re.

Fi­na­lis­ten Da­ni­el Nor­berg tyc­ker ock­så att det är synd att pro­gram­met läggs ner.

– Det är trå­kigt. Al­la som jag pra­tat med som har sett det tyc­ker att det är ett jät­te­här­ligt pro­gram och äls­kar det, sä­ger han.

DET FINNS DOCK en möj­lig ljus­ning fram­ö­ver. Pe­ter Nyrén öpp­nar för att se­ri­en kan tas upp igen om nå­got år.

– Näs­ta år har vi in­te plats, men ef­tersom vi fått så po­si­ti­va re­ak­tio­ner så stäng­er vi in­te dör­ren för att den kan kom­ma till­ba­ka nå­gon gång, sä­ger han.

JO­HAN­NA HAGSTRÖM

Bild: SVT

FI­NA­LIS­TER. Da­ni­el Nor­berg och Do­nat Hull­man är fa­vo­rittip­pa­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.